Skip to main content

OSVOJI MONSTER FUDBALSKO ISKUSTVO U LONDONU

KUPI MONSTER, SAČUVAJ RAČUN I OSVOJI MONSTER FUDBALSKO ISKUSTVO

 

Pravila nagradne igre

“Osvoji Monster fudbalsko iskustvo u Londonu!”

1.         ORGANIZATOR

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara („Sl. Novine Federacije BiH“br. 30/16, 63/19, 92/20 i 12/22) ovu nagradnu igru pod nazivom: „OSVOJI MONSTER FUDBALSKO ISKUSTVO U LONDONU!”organizuje i provodi Organizator – Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem: Mostarsko raskršće 1, 71240 Hadžići, Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: Organizator), ID broj: 4200200160006, PDV broj: 200200160006.

2.         TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra će početi dana 15.02.2023. godine u 8:00 časova, odvijati će se u skladu s ovim Pravilima i završiti se 31.03.2023. godine u 23:59.

 1. PODRUČJE ORGANIZOVANJA I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se organizuje i provodi na cjelokupnom području Federacije Bosne  i Hercegovine.

 1. PRAVO NA UČEŠĆE

U promotivnoj nagradnoj igri mogu učestvovati samo lica sa navršenih 18 godina (punoljetne osobe), koja imaju prebivalište na području Bosne i Hercegovine.

U nagradnoj igri može učestvovati punoljetno fizičko lice koje kupi najmanje jedan Moster proizvod iz člana 5. ovih Pravila, te kao dokaz obavljene kupovine posjeduje originalni fiskalni račun. Pravo na učešće nemaju osobe zaposlene kod Organizatora, osobe zaposlene kod Poslovnih partnera u čijim maloprodajnim objektima se organizuje nagradna igra, osobe zaposlene kod  poslovnog partnera Organizatora, koji informatički podržava organizaciju ove nagradne igre, te kod neovisnih partnera, u reklamnim agencijama uključenim u ovu promociju, kao i najbliži članovi porodice (supružnici, djeca te roditelji, braća i sestre ukoliko žive sa njima u zajedničkom domaćinstvu) bilo koje od navedenih osoba. Dobitnik nagrade ne može biti maloljetna osoba, a punoljetne osobe sa ograničenom sposobnosti podobne su primiti nagradu samo uz odobrenje zakonskog staratelja. U tom slučaju zakonski staratelj mora predati potrebne dokumente, uključujući izjavu o pravu na učešće, izjavu o oslobađanju od odgovornosti, izjavu o ustupanju prava na javno objavljivanje te izjavu o prihvaćanju nagrade.Organizator zadržava pravo da, prema sopstvenom nahođenju, izvrši provjeru gore navedenih činjenica.Dobitnik nagrade pružit će na zahtjev Organizoratora, sve informacije i dokumente potrebne da bi se mogla primijeniti Pravila i ostali primjenjivi zakoni.

 1. SVRHA ORGANIZOVANJA NAGRADNE IGRE

Svrha organizovanja nagradne igre je promocija Monster proizvoda Organizatora iz kategorije energetskih pića, i to slijedećih proizvoda koji učestvuju u ovoj promociji: (Monster Energy, Monster Ultra White, Monster The Doctor, Monster Hamilton, Monster Mango Loco, Monster Pipeline Punch, Monster Ultra Blue, Monster Pacific Punch, Monster Ultra Paradise),u nepovratnom aluminijskom pakovanju od 0,5 lit (0,5 L CAN).

 1. NAČIN UČESTVOVANJA
 2. a) Kupovinom bilo kojeg od navedenih Monster proizvoda u skladu s ovim Pravilima, stiče se pravo učešća u nagradnoj igri.
 3. b) Učesnikse registruje putem korporativne internet stranice: monsterenergypromotion.ba.

Prilikom registracije učesnik je dužan unijeti sljedeće lične podatke:

Ime i prezime , Mjesto i adresa prebivališta,Godina rođenja,,Adresa elektronske pošte (e-mail),Broj mobitela,,Br. fiskalnog računa kao potvrdu kupovine/

 1. c) Po ispravnom unosu učesnik će primiti povratnu elektronsku poštu (e-mail) kojom je obaviješten da je njegova registracija zaprimljena i da uredno učestvuju u nagradnoj igri sljedećeg sadržaja: „Tvoj kod je registrovan. Prati monsterenergypromotion.ba za informacije o dobitnicima.“,, Ukoliko je učesnik unio pogrešan, iskorišten ili neispravan fiskalni račun, primiće povratni mail u kojem se obavještava da nije uspješno registrovan za učešće u nagradnoj igri, sljedećeg sadržaja: „Tvoj kod nažalost nije važeći, unesi ispravan kod sa fiskalnog računa za prijavu”. Uspješnom registracijom učesnik stiče pravo učešća u izvlačenju nagrade, koja se izvlači na kraju nagradne igre. Dobitnik se obavještava putem telefona, a na osnovu broja mobitela koji je naveden prilikom registracije. Ukoliko je dobitnik naveo pogrešan broj kontaktirat će se alternativni dobitnik. d) Svi zaprimljeni brojevi fiskalnih računa nalazit će se pod kontrolom Organizatora i biti će odbijeni ako nisu nabavljeni kroz legitimne, dozvoljene prodajne kanale. Svi brojevi koji su reproducirani, duplirani, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao legitimni, bit će odbijeni. e) Učesnik je dužan sačuvati originalni račun od kupovine, kao dokaz o pravu učešću u nagradnoj igri, te isti po zahtjevu Organizatora učiniti dostupnim ukoliko bude izvučen kao dobitnik u nagradnom izvlačenju.Organizator zadržava pravo da, prema sopstvenom nahođenju, izvrši provjeru tačnosti gore navedenih činjenica. Činom registracije prema gore navednim uputama, učesnik potvrđuje da je upoznat s ovim Pravilima, da je sa istim saglasan i da će ih poštovati, a također daje svoju saglasnost za prikupljanje i obradu svojih ličnih podataka isključivo za svrhu učešća u ovoj nagradnoj igri i na način utvrđen u ovim Pravilima.
 2. IZVLAČENJE NAGRADE

U izvlačenju će učestvovati sve važeće prijave primljene unutar perioda trajanja nagradne igre, a koje zadovoljavaju uvjete Pravila. Izvlači se jedan dobitnik.

Javno izvlačenje nagrada obavit će se u poslovnim prostorijama Organizatora na adresi u Sarajevu, Mostarsko raskršće broj 1, 71 2240 Hadžići, dana 10.04.2023. godine u 15:00 časova.

Dobitnik nagrade će biti izvučen automatski, slučajnim kompjuterskim odabirom iz baze svih pristiglih ispravnih prijava. Izvlačenje će nadgledati tročlani komitet koga odabere Organizator. O toku izvlačenja će se voditi zapisnik. Rezultati izvlačenja su konačni. Na rezultate nije moguće uložiti žalbu.Prilikom izvlačenja također će se izvući i dva alternativna dobitnika u slučaju potrebe za kontaktiranjem istih.Svaki učesnik u nagradnoj igri može učestvovati samo pod svojim imenom i prezimenom te učešćem u nagradnoj igri potvrđuje da su svi navedeni lični podaci u okviru njegovog korisničkog profila u aplikaciji isključivo njegovi lični podaci te da se slaže s ovim Pravilima.

 1. NAGRADE ,NAGRADNI FOND I NJEGOVA PRIBLIŽNA MALOPRODAJNA VRIJEDNOST

U ovoj nagradnoj igri učesnici mogu osvojiti jednu nagradu u robi i uslugama koja se sastoji od Nagradnog putovanja u London (dalje u tekstu: Nagrada). Ukupna novčana vrijednost nagrade iz prethodnog stava ovog člana iznosi 5.000 KM (PDV je uključen u navedeni iznos) što predstavlja ukupni nagradni fond ove nagradne igre.Nagrada se sastoji od jednog  putovanja za dobitnika koje uključuje: povratnu avionsku kartu u ekonomskoj klasi za Dobitnika, dva noćenja za Dobitnika u hotelu sa 3*, gledanje fudbalske utakmice Engleske Premier lige, upoznavanje sa klupskim legendama, ekstremno Monster Energy iskustvo koje podrazumjeva mogućnost učešća na večernjoj zabavi i druženje sa sportistima i Monster djevojkama.

Organizator zadržava pravo da usljed razloga više sile (pandemija ili neki drugi razlozi na koje Organizator ne može utjecati) a koja bi prouzrokvala odgađanje ii otkazivanje događaja, dobitniku uruči zamjensku nagradu u robi odnosno sportskoj opremi iz trgovine Intersport po izboru dobitnika,  u visini nagradnog fonda. Nagradno putovanje ne uključuje osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Preporučujemo da putnik/dobitnik dodatna osiguranja uplati u jednoj od osiguravajućih kuća, po vlastitom izboru.

 1. OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA I URUČENJE NAGRADE
 2. Dobitnik nagrade bit će obaviješten putem telefona i slanjem elektronske pošte na osnovu dostavljenih podataka iz registracije. Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnika nagrade u roku od 8 dana dobitnik gubi pravo na nagradu, a obavještava se alternativni dobitnik u narednih 7 dana.
 3. Dobitnik nagrade je dužan dati sve potrebne informacije, kontakt osobi Organizatora nagradne igre, te poslati dobitni račun od kupovine po zahtjevu Organizatora.
 4. Dobitnik nagrade može biti pozvan da učestvuje u javnim događajima, te prihvaća uvjet da njegovi osobni podaci mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i video materijal od strane Organizatora i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu Organizatoru da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez kompenzacije.
 5. Ova pravila će biti objavljena u najmanje jednim dnevnim novinama na području Federacije BiH po dobijanju saglasnosti Ministarstva finansija FBiH.
 6. Rezultati nagradne igre i ime dobitnika nagrade i alternalitvnih dobitnika biće objavljeno na web stranici Organizatora : https://ba.coca-colahellenic.com., u roku od 7 dana od nagradnog izvlačenja, kao i na web stranici https://monsterenergypromotion.ba.

Nadležni sud u slučaju spora je Općinski sud u Sarajevu.

 1. PROVJERA PRAVA NA UČEŠĆE

Nagrada će biti uručena samo ako dobitnik ima pravo da učestvuje i ako u potpunosti prihvaća ova Pravila. Ako se utvrdi da izvučeni dobitnik ne ispunjava uslove iz ovih Pravila, onda se obavještava alternativni dobitnik.

 1. POREZ, ZAMJENA, PRIJENOS I ODGOVORNOST U VEZI S NAGRADOM

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradom, osim poreza na dohodak dobitnika nagrade u skladu sa važećim zakonskim propisima. Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu. Nagrada se može prenijeti ili ustupiti po osnovu notarski ovjerene izjave Dobitnika. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s bilo kakvim sporovima učesnika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad računima proizvoda koji sudjeluju u nagradnoj igri. Svi sporovi oko prava vlasništva i/ili posjeda nad računima takvih proizvoda ne utiču na pravo Organizatora da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s ovim Pravilima, izvučena kao dobitnik nagrade a koja posjeduje račun. Organizator ili bilo koji privredni subjekt angažovan od strane organizatora za provedbu nagradne igre ne preuzimaju bilo koji oblik odgovornosti i  bilo kakvo pravo na odštetu zbog učešća  u nagradnoj igri ili korištenja nagrada. Organizator također ne preuzima ni bilo kakvu odgovornost za lične ozljede ili štetu iz takvih ozljeda do kojih može doći tokom putovanja i boravka na lokaciji nagradnog putovanja u navedenom periodu, te ne može davati nikakve garancije u vezi problema do kojih može doći tokom putovanja Dobitnik nagradne igre nema pravo zahtijevati druge nagrade ili količinu drukčiju od one navedene u ovim Pravilima.

 1. KORIŠTENJE LIČNIH PODATAKA

Učesnici u nagradnoj igri činom učešća u istoj, svjesno očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te ovlašćuju Organizatora da prikuplja i obrađuje navedene lične podatke isključivo u svrhu provođenja ove nagradne igre i na način kako je to opisano u ovim Pravilima.

Učesnik može u bilo kojem trenutku povući svoju saglasnost za obradu ličnih podataka dopisom na adresu Organizatora ili pozivom na besplatnu infoliniju iz člana 14. Pravila. Lični podaci učesnika nagradne igre čuvat će onoliko vremena koliko je potrebno da se ispuni svrha njihovog prikupljanja nakon čega će biti uništeni. Organizator se obavezuje da neće prosljeđivati ​​lične podatke trećim osobama, osim za slučaj da je to potrebno za provedbu nagradne igre.

Organizator će podatke obrađivati u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka  te će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi se osiguralo sigurno korištenje i obrada ličnih podataka učesnika u nagradnoj igri i u skladu sa važećim propisima.

 1. OTKAZIVANJE

Organizator ima pravo da jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, uz javno obavještenje ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile. Ukoliko bi nastala neka od navedenih okolnosti, izvlačenje i distribucija nagrada bit će odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora, neovisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

U slučaju otkazivanja nagradne igre, Organizator će o tome obavijestiti učesnike putem službene web adrese organizatora https://ba.coca-colahellenic.com.,ili na drugi odgovarajući način po slobodnom izboru Organizatora.

 1. ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Samim učešćem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvaćaju da ih ova Zvanična pravila obavezuju.

Dodatne informacije iz ovih Zvaničnih pravila mogu se dobiti pozivom na besplatnu Coca-Cola info liniju: 080 020 100 ili putem e-mail: info.ba@cchellenic.com, svakim danom od 9 do 17 sati, u periodu od 15.02.2023. do 31.03.2023. godine. Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike.  Ova pravila stupaju na snagu danom dobivanja saglasnosti Ministarstva finansija Federacije Bosne i Hercegovina i vrijede do završetka nagradne igre.

U Sarajevu, dana 02.02.2023. godine,

Broj: 0101-       /23

Promos you may have missed

Nagradna igra - Monster Yamaha Osvoji Racing Simulator

Lista dobitnika nagradne igre će biti uskoro objavljena.

Nagradna igra - Monster Yamaha YZF-R125 @ Bingo

Dobitnik nagradne igre je objavljen.

Nagradna igra - Monster Moments

Lista dobitnika nagradne igre je objavljena.

Nagradna igra - Osvoji Gaming Setup

Lista dobitnika nagradne igre je objavljena.

Nagradna igra - Osvoji Putovanje u Abu Dhabi

Lista dobitnika nagradne igre je objavljena.

Nagradna igra - Osvoji Ultra Snow Sport putovanje

Lista dobitnika nagradne igre je objavljena.

NAGRADNA IGRA JE ZAVRŠENA

Dobitnik nagradne igre: Toni Pavković, Široki Brijeg

Pravila nagradne igre

 

Pravila nagradne igre

“Osvoji Monster fudbalsko iskustvo u Londonu!”

1.         ORGANIZATOR

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara („Sl. Novine Federacije BiH“br. 30/16, 63/19, 92/20 i 12/22) ovu nagradnu igru pod nazivom: „OSVOJI MONSTER FUDBALSKO ISKUSTVO U LONDONU!”organizuje i provodi Organizator – Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem: Mostarsko raskršće 1, 71240 Hadžići, Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: Organizator), ID broj: 4200200160006, PDV broj: 200200160006.

2.         TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra će početi dana 15.02.2023. godine u 8:00 časova, odvijati će se u skladu s ovim Pravilima i završiti se 31.03.2023. godine u 23:59.

 1. PODRUČJE ORGANIZOVANJA I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se organizuje i provodi na cjelokupnom području Federacije Bosne  i Hercegovine.

 1. PRAVO NA UČEŠĆE

U promotivnoj nagradnoj igri mogu učestvovati samo lica sa navršenih 18 godina (punoljetne osobe), koja imaju prebivalište na području Bosne i Hercegovine.

U nagradnoj igri može učestvovati punoljetno fizičko lice koje kupi najmanje jedan Moster proizvod iz člana 5. ovih Pravila, te kao dokaz obavljene kupovine posjeduje originalni fiskalni račun. Pravo na učešće nemaju osobe zaposlene kod Organizatora, osobe zaposlene kod Poslovnih partnera u čijim maloprodajnim objektima se organizuje nagradna igra, osobe zaposlene kod  poslovnog partnera Organizatora, koji informatički podržava organizaciju ove nagradne igre, te kod neovisnih partnera, u reklamnim agencijama uključenim u ovu promociju, kao i najbliži članovi porodice (supružnici, djeca te roditelji, braća i sestre ukoliko žive sa njima u zajedničkom domaćinstvu) bilo koje od navedenih osoba. Dobitnik nagrade ne može biti maloljetna osoba, a punoljetne osobe sa ograničenom sposobnosti podobne su primiti nagradu samo uz odobrenje zakonskog staratelja. U tom slučaju zakonski staratelj mora predati potrebne dokumente, uključujući izjavu o pravu na učešće, izjavu o oslobađanju od odgovornosti, izjavu o ustupanju prava na javno objavljivanje te izjavu o prihvaćanju nagrade.Organizator zadržava pravo da, prema sopstvenom nahođenju, izvrši provjeru gore navedenih činjenica.Dobitnik nagrade pružit će na zahtjev Organizoratora, sve informacije i dokumente potrebne da bi se mogla primijeniti Pravila i ostali primjenjivi zakoni.

 1. SVRHA ORGANIZOVANJA NAGRADNE IGRE

Svrha organizovanja nagradne igre je promocija Monster proizvoda Organizatora iz kategorije energetskih pića, i to slijedećih proizvoda koji učestvuju u ovoj promociji: (Monster Energy, Monster Ultra White, Monster The Doctor, Monster Hamilton, Monster Mango Loco, Monster Pipeline Punch, Monster Ultra Blue, Monster Pacific Punch, Monster Ultra Paradise),u nepovratnom aluminijskom pakovanju od 0,5 lit (0,5 L CAN).

 1. NAČIN UČESTVOVANJA
 2. a) Kupovinom bilo kojeg od navedenih Monster proizvoda u skladu s ovim Pravilima, stiče se pravo učešća u nagradnoj igri.
 3. b) Učesnikse registruje putem korporativne internet stranice: monsterenergypromotion.ba.

Prilikom registracije učesnik je dužan unijeti sljedeće lične podatke:

Ime i prezime , Mjesto i adresa prebivališta,Godina rođenja,,Adresa elektronske pošte (e-mail),Broj mobitela,,Br. fiskalnog računa kao potvrdu kupovine/

 1. c) Po ispravnom unosu učesnik će primiti povratnu elektronsku poštu (e-mail) kojom je obaviješten da je njegova registracija zaprimljena i da uredno učestvuju u nagradnoj igri sljedećeg sadržaja: „Tvoj kod je registrovan. Prati monsterenergypromotion.ba za informacije o dobitnicima.“,, Ukoliko je učesnik unio pogrešan, iskorišten ili neispravan fiskalni račun, primiće povratni mail u kojem se obavještava da nije uspješno registrovan za učešće u nagradnoj igri, sljedećeg sadržaja: „Tvoj kod nažalost nije važeći, unesi ispravan kod sa fiskalnog računa za prijavu”. Uspješnom registracijom učesnik stiče pravo učešća u izvlačenju nagrade, koja se izvlači na kraju nagradne igre. Dobitnik se obavještava putem telefona, a na osnovu broja mobitela koji je naveden prilikom registracije. Ukoliko je dobitnik naveo pogrešan broj kontaktirat će se alternativni dobitnik. d) Svi zaprimljeni brojevi fiskalnih računa nalazit će se pod kontrolom Organizatora i biti će odbijeni ako nisu nabavljeni kroz legitimne, dozvoljene prodajne kanale. Svi brojevi koji su reproducirani, duplirani, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao legitimni, bit će odbijeni. e) Učesnik je dužan sačuvati originalni račun od kupovine, kao dokaz o pravu učešću u nagradnoj igri, te isti po zahtjevu Organizatora učiniti dostupnim ukoliko bude izvučen kao dobitnik u nagradnom izvlačenju.Organizator zadržava pravo da, prema sopstvenom nahođenju, izvrši provjeru tačnosti gore navedenih činjenica. Činom registracije prema gore navednim uputama, učesnik potvrđuje da je upoznat s ovim Pravilima, da je sa istim saglasan i da će ih poštovati, a također daje svoju saglasnost za prikupljanje i obradu svojih ličnih podataka isključivo za svrhu učešća u ovoj nagradnoj igri i na način utvrđen u ovim Pravilima.
 2. IZVLAČENJE NAGRADE

U izvlačenju će učestvovati sve važeće prijave primljene unutar perioda trajanja nagradne igre, a koje zadovoljavaju uvjete Pravila. Izvlači se jedan dobitnik.

Javno izvlačenje nagrada obavit će se u poslovnim prostorijama Organizatora na adresi u Sarajevu, Mostarsko raskršće broj 1, 71 2240 Hadžići, dana 10.04.2023. godine u 15:00 časova.

Dobitnik nagrade će biti izvučen automatski, slučajnim kompjuterskim odabirom iz baze svih pristiglih ispravnih prijava. Izvlačenje će nadgledati tročlani komitet koga odabere Organizator. O toku izvlačenja će se voditi zapisnik. Rezultati izvlačenja su konačni. Na rezultate nije moguće uložiti žalbu.Prilikom izvlačenja također će se izvući i dva alternativna dobitnika u slučaju potrebe za kontaktiranjem istih.Svaki učesnik u nagradnoj igri može učestvovati samo pod svojim imenom i prezimenom te učešćem u nagradnoj igri potvrđuje da su svi navedeni lični podaci u okviru njegovog korisničkog profila u aplikaciji isključivo njegovi lični podaci te da se slaže s ovim Pravilima.

 1. NAGRADE ,NAGRADNI FOND I NJEGOVA PRIBLIŽNA MALOPRODAJNA VRIJEDNOST

U ovoj nagradnoj igri učesnici mogu osvojiti jednu nagradu u robi i uslugama koja se sastoji od Nagradnog putovanja u London (dalje u tekstu: Nagrada). Ukupna novčana vrijednost nagrade iz prethodnog stava ovog člana iznosi 5.000 KM (PDV je uključen u navedeni iznos) što predstavlja ukupni nagradni fond ove nagradne igre.Nagrada se sastoji od jednog  putovanja za dobitnika koje uključuje: povratnu avionsku kartu u ekonomskoj klasi za Dobitnika, dva noćenja za Dobitnika u hotelu sa 3*, gledanje fudbalske utakmice Engleske Premier lige, upoznavanje sa klupskim legendama, ekstremno Monster Energy iskustvo koje podrazumjeva mogućnost učešća na večernjoj zabavi i druženje sa sportistima i Monster djevojkama.

Organizator zadržava pravo da usljed razloga više sile (pandemija ili neki drugi razlozi na koje Organizator ne može utjecati) a koja bi prouzrokvala odgađanje ii otkazivanje događaja, dobitniku uruči zamjensku nagradu u robi odnosno sportskoj opremi iz trgovine Intersport po izboru dobitnika,  u visini nagradnog fonda. Nagradno putovanje ne uključuje osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Preporučujemo da putnik/dobitnik dodatna osiguranja uplati u jednoj od osiguravajućih kuća, po vlastitom izboru.

 1. OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA I URUČENJE NAGRADE
 2. Dobitnik nagrade bit će obaviješten putem telefona i slanjem elektronske pošte na osnovu dostavljenih podataka iz registracije. Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnika nagrade u roku od 8 dana dobitnik gubi pravo na nagradu, a obavještava se alternativni dobitnik u narednih 7 dana.
 3. Dobitnik nagrade je dužan dati sve potrebne informacije, kontakt osobi Organizatora nagradne igre, te poslati dobitni račun od kupovine po zahtjevu Organizatora.
 4. Dobitnik nagrade može biti pozvan da učestvuje u javnim događajima, te prihvaća uvjet da njegovi osobni podaci mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i video materijal od strane Organizatora i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu Organizatoru da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez kompenzacije.
 5. Ova pravila će biti objavljena u najmanje jednim dnevnim novinama na području Federacije BiH po dobijanju saglasnosti Ministarstva finansija FBiH.
 6. Rezultati nagradne igre i ime dobitnika nagrade i alternalitvnih dobitnika biće objavljeno na web stranici Organizatora : https://ba.coca-colahellenic.com., u roku od 7 dana od nagradnog izvlačenja, kao i na web stranici https://monsterenergypromotion.ba.

Nadležni sud u slučaju spora je Općinski sud u Sarajevu.

 1. PROVJERA PRAVA NA UČEŠĆE

Nagrada će biti uručena samo ako dobitnik ima pravo da učestvuje i ako u potpunosti prihvaća ova Pravila. Ako se utvrdi da izvučeni dobitnik ne ispunjava uslove iz ovih Pravila, onda se obavještava alternativni dobitnik.

 1. POREZ, ZAMJENA, PRIJENOS I ODGOVORNOST U VEZI S NAGRADOM

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradom, osim poreza na dohodak dobitnika nagrade u skladu sa važećim zakonskim propisima. Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu. Nagrada se može prenijeti ili ustupiti po osnovu notarski ovjerene izjave Dobitnika. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s bilo kakvim sporovima učesnika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad računima proizvoda koji sudjeluju u nagradnoj igri. Svi sporovi oko prava vlasništva i/ili posjeda nad računima takvih proizvoda ne utiču na pravo Organizatora da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s ovim Pravilima, izvučena kao dobitnik nagrade a koja posjeduje račun. Organizator ili bilo koji privredni subjekt angažovan od strane organizatora za provedbu nagradne igre ne preuzimaju bilo koji oblik odgovornosti i  bilo kakvo pravo na odštetu zbog učešća  u nagradnoj igri ili korištenja nagrada. Organizator također ne preuzima ni bilo kakvu odgovornost za lične ozljede ili štetu iz takvih ozljeda do kojih može doći tokom putovanja i boravka na lokaciji nagradnog putovanja u navedenom periodu, te ne može davati nikakve garancije u vezi problema do kojih može doći tokom putovanja Dobitnik nagradne igre nema pravo zahtijevati druge nagrade ili količinu drukčiju od one navedene u ovim Pravilima.

 1. KORIŠTENJE LIČNIH PODATAKA

Učesnici u nagradnoj igri činom učešća u istoj, svjesno očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te ovlašćuju Organizatora da prikuplja i obrađuje navedene lične podatke isključivo u svrhu provođenja ove nagradne igre i na način kako je to opisano u ovim Pravilima.

Učesnik može u bilo kojem trenutku povući svoju saglasnost za obradu ličnih podataka dopisom na adresu Organizatora ili pozivom na besplatnu infoliniju iz člana 14. Pravila. Lični podaci učesnika nagradne igre čuvat će onoliko vremena koliko je potrebno da se ispuni svrha njihovog prikupljanja nakon čega će biti uništeni. Organizator se obavezuje da neće prosljeđivati ​​lične podatke trećim osobama, osim za slučaj da je to potrebno za provedbu nagradne igre.

Organizator će podatke obrađivati u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka  te će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi se osiguralo sigurno korištenje i obrada ličnih podataka učesnika u nagradnoj igri i u skladu sa važećim propisima.

 1. OTKAZIVANJE

Organizator ima pravo da jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, uz javno obavještenje ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile. Ukoliko bi nastala neka od navedenih okolnosti, izvlačenje i distribucija nagrada bit će odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora, neovisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

U slučaju otkazivanja nagradne igre, Organizator će o tome obavijestiti učesnike putem službene web adrese organizatora https://ba.coca-colahellenic.com.,ili na drugi odgovarajući način po slobodnom izboru Organizatora.

 1. ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Samim učešćem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvaćaju da ih ova Zvanična pravila obavezuju.

Dodatne informacije iz ovih Zvaničnih pravila mogu se dobiti pozivom na besplatnu Coca-Cola info liniju: 080 020 100 ili putem e-mail: info.ba@cchellenic.com, svakim danom od 9 do 17 sati, u periodu od 15.02.2023. do 31.03.2023. godine. Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike.  Ova pravila stupaju na snagu danom dobivanja saglasnosti Ministarstva finansija Federacije Bosne i Hercegovina i vrijede do završetka nagradne igre.

U Sarajevu, dana 02.02.2023. godine,

Broj: 0101-       /23

Promos you may have missed

Nagradna igra - Monster Yamaha Osvoji Racing Simulator

Lista dobitnika nagradne igre će biti uskoro objavljena.

Nagradna igra - Monster Yamaha YZF-R125 @ Bingo

Dobitnik će biti uskoro objavljen, pratite stranicu za više informacija.

Nagradna igra - Monster Moments

Lista dobitnika nagradne igre je objavljena.

Nagradna igra - Osvoji Gaming Setup

Lista dobitnika nagradne igre je objavljena.

Nagradna igra - Osvoji Putovanje u Abu Dhabi

Lista dobitnika nagradne igre je objavljena.

Nagradna igra - Osvoji Ultra Snow Sport putovanje

Lista dobitnika nagradne igre je objavljena.

All rights reserved.