Skip to main content

OSVOJI MONSTER ENERGY RACING SIMULATOR!

Kupi bilo koje pakiranje MONSTER 500ml, sačuvaj broj računa kojim se prijavljuješ i sudjeluješ u nagradnoj igri.

Ispuni obrazac od 15.07. do 15.09.2021. godine

 “Osvoji Monster Energy Racing Simulator!”

Pravila nagradne igre

 1.      ORGANIZATOR

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara („Sl. Novine Federacije BiH“ br. 30/16), ovu nagradnu igru pod nazivom: ”Osvoji Monster Energy Racing Simulator!” organizira i provodi Organizator – Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem: Mostarsko raskršće 1, 71240 Hadžići, Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: Organizator), ID broj: 4200200160006, PDV broj: 200200160006.

 1. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra će početi 15.07.2021. godine, odvijaće se u skladu s ovim Pravilima i trajati do 15.09.2021. godine.

 1. PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se organizuje  i provodi na cjelom području Federacije Bosne  i Hercegovine, isključivo u maloprodajnim objektima trgovačkog lanca: Konzum trgovina na veliko i malo d.o.o. Sarajevo koji posluju na teritoriji Federacije BiH.

 1. PRAVO NA UČEŠĆE

U nagradnoj igri mogu učestvovati sva fizička lica sa navršenih 18 godina života (punoljetna lica) koja imaju prebivalište na području Bosne i Hercegovine.

Pravo na učešće nemaju osobe zaposlene kod Organizatora, osobe zaposlene kod društva – Konzept Social Media Services Sarajevo, kao poslovnog partnera Organizatora, koji informatički podržava organizaciju ove nagradne igre, te kod nezavisnih partnera, u reklamnim agencijama uključenim u ovu promociju, kao i najbliži članovi porodice (supružnici ,djeca i roditelji te braća i sestre ukoliko žive sa njima u zajedničkom domaćinstvu) bilo koje od navedenih osoba.

Dobitnik nagrade pružit će sve informacije i dokumente potrebne da bi se mogla primijeniti Pravila i ostali odgovarajući zakoni.

Dobitnik ne može biti maloljetna osoba, a punoljetne osobe sa ograničenom sposobnosti podobne su primiti nagradu samo uz odobrenje zakonskog staratelja. U tom slučaju zakonski staratelj mora predati potrebne dokumente, uključujući izjavu o pravu na učešće, izjavu o oslobađanju od odgovornosti, izjavu o ustupanju prava na javno objavljivanje te izjavu o prihvaćanju nagrade.

Organizator zadržava pravo da po vlastitom nahođenju, izvrši mjere provjere svih gore navedenih činjenica.

 1. SVRHA ORGANIZIRANJA NAGRADNE IGRE

Svrha organiziranja nagradne igre je promocija proizvoda Organizatora iz kategorije energetskih pića, i to: Monster Energy, Monster Ultra White, Monster Ultra Red, Monster The Doctor, Monster Assault,  Monster Mango Loco, Monster Ultra Blue, Monster Pacific Punch i Monster Pipe Punch, u nepovratnom aluminijskom pakovanju od 0,5 lit (0,5 L CAN).

 1. NAČIN UČESTVOVANJA
 2. a) Kupovinom bilo kojeg od navedenih Monster proizvoda u maloprodajnim objektima trgovačkog lanca Konzum d.o.o. na teritoriji Federacije BIH, stiče se pravo učešća u nagradnoj igri.
 1. b) Učesnik se registruje putem korporativne internet stranice: monsterenergypromotion.ba.

Prilikom registracije učesnik je dužan unijeti sljedeće lične podatke:

 • Ime i prezime
 • Mjesto i adresa prebivališta
 • Godina rođenja
 • Adresa elektronske pošte (e-mail)
 • Broj mobitela
 • fiskalnog računa kao potvrdu kupovine
 1. c) Po ispravnom unosu učesnik će primiti povratnu elektronsku poštu (e-mail) kojom je obaviješten da je njegova registracija zaprimljena i da uredno učestvuju u nagradnoj igri sljedećeg sadržaja:
 • „Tvoj kod je registrovan. Prati monsterenergypromotion.ba za informacije o dobitnicima.“
 • Ukoliko je učesnik unio pogrešan, iskorišten ili neispravan fiskalni račun, primiće povratni mail u kojem se obavještava da nije uspješno registrovan za učešće u nagradnoj igri, sljedećeg sadržaja:
 • „Tvoj kod nažalost nije važeći, unesi ispravan kod sa fiskalnog računa za prijavu”

Uspješnom registracijom učesnik učestvuje u izvlačenju nagrada, koja se izvlači na kraju nagradne igre.

Dobitnik se obavještava putem telefona, a na osnovu broja mobitela koji je naveden prilikom registracije. Ukoliko je dobitnik naveo pogrešan broj kontaktirat će se alternativni dobitnik.

 1. d) Svi zaprimljeni brojevi fiskalnih računa nalazit će se pod kontrolom Organizatora i bit će odbijeni ako nisu nabavljeni kroz legitimne, dozvoljene prodajne kanale. Svi brojevi koji su reproducirani, duplirani, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao legitimni, bit će odbijeni.
 1. e) Učesnik je dužan sačuvati račun od kupovine, kao dokaz o učešću u nagradnoj igri, odnosno prilikom preuzimanja eventualne nagrade na zahtjev je dužan isti pokazati.
 2. IZVLAČENJE NAGRADE

30.09.2021. godine, održat će se izvlačenje nagrade. Obzirom da je samo jedan dobitnik isti će biti izvučen automatski, slučajnim kompjuterskim odabirom. Izvlačenje će nadgledati tročlani komitet koga odabere Organizator. Odluka komiteta je konačna i obavezujuća i neće biti dozvoljena dalja korespondencija. Prilikom izvlačenja također će se izvući i alternativni dobitnici u slučaju potrebe za kontaktiranjem istih.

 1. NAGRADNI FOND I PRIBLIŽNA MALOPRODAJNA VRIJEDNOST NAGRADE
RB NAZIV NAGRADE KOLIČINA Približna vrijednost s PDV-om
1 Konzola, Gaming stolica, zakrivljeni TV, Volan, Pedale, Igrica 1                                      4.889,58 KM
TTL Nagradni fond sa PDV 4.889,58 KM

Ukupna novčana vrijednost nagradnog fonda za Federaciju Bosne i Hercegovine iznosi 4.889,58 KM (PDV je uključen u navedeni iznos).

Organizator nagradne igre zadržava pravo da u izuzetnom slučaju potrebe (poteškoća s nabavkom opreme, oštećenje na opremi nastalo u toku procesa nabavke iste ili sl)  dodjeli vaučer u iznosu vrijednosti nagrade (4.889,58 KM)  za kupovinu iste ili slične opreme po ličnom izboru Dobitnika, u specijaliziranoj prodavnici računarske opreme.

 1. OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA I URUČENJE NAGRADE

Dobitnik nagrade bit će obaviješten putem telefona i slanjem elektronske pošte na osnovu dostavljenih podataka iz registracije Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnika nagrade u roku od 7 dana, dobitnik gubi nagradu, a obavještava se alternativni dobitnik u narednih 7 dana. Pravo na nagradu može biti prebačeno na treće lice putem punomoći pobjednika pred nadležnim sudom.

Dobitnik nagrade je dužan dati sve potrebne informacije, kontakt osobi Organizatora nagradne igre, te poslati dobitni račun od kupovine, kao svojevrstan dokaz.

Dobitnik nagrade može biti pozvan da učestvuje u javnim događajima, te prihvaća uslov da njegovi lični podaci mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i video materijal od strane Organizatora i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu Organizatoru da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez kompenzacije.

Ova pravila će biti objavljena u najmanje jednim dnevnim novinama na području Federacije BiH po dobijanju saglasnosti Ministarstva finansija FBiH.

Dobitnik nagrade će po završetku nagradne igre biti objavljen u najmanje jednim dnevnim novinama na području FBiH.

Ukoliko bude dodatnih specifičih pojedinosti u vezi sa dodjelom nagrade, odnosno pitanje može biti naknadno sporazumno dogovoreno između Dobitnika i Priređivača.

Priređivač ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu u vezi sa učešćem u nagradnoj igri odnosno preuzimanjem i korištenjem nagrada.

Svi eventualni sporovi između Priređivača i učesnika odnosno dobitnika rješavaće se sporazumno, a ako se u tome ne uspije, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

 1. PROVJERA PRAVA NA UČEŠĆE

Nagrada će biti uručena samo ako dobitnik ima pravo da učestvuje i ako u potpunosti prihvaća ova Pravila. Ako izvučeni dobitnik nema pravo na učešće, onda se obavještava alternativni dobitnik.

 1. POREZ, ZAMJENA, PRIJENOS I ODGOVORNOST U VEZI S NAGRADOM

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradom, osim poreza na dohodak dobitnika nagrade u skladu sa važećim zakonskim propisima. Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu. Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši uručenje dobitnicima.

 1. OTKAZIVANJE

Organizator ima pravo da jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, uz obavještenje ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile. Ukoliko bi nastala neka od navedenih okolnosti, izvlačenje i distribucija nagrada bit će odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora, neovisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

 1. ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Samim učešćem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvaćaju da ih ova Zvanična pravila obavezuju.

Dodatne informacije iz ovih Zvaničnih pravila mogu se dobiti pozivom na besplatnu Coca-Cola info liniju: 080 020 100 ili putem e-mail: info.ba@cchellenic.com, svakim danom od 9 do 17 sati, u periodu od 15.07.2021. do 15.09.2021. godine.

Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike.

U Sarajevu dana 28.06.2021. godine,

Broj: 0101- 580/21

Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo

Promos you may have missed

Nagradna igra - Osvoji Gaming Setup

Lista dobitnika nagradne igre je objavljena.

DOBITNIK NAGRADNE IGRE:
Irena Lapo

Pravila nagradne igre

 “Osvoji Monster Energy Racing Simulator!”

Pravila nagradne igre

 1.      ORGANIZATOR

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara („Sl. Novine Federacije BiH“ br. 30/16), ovu nagradnu igru pod nazivom: ”Osvoji Monster Energy Racing Simulator!” organizira i provodi Organizator – Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem: Mostarsko raskršće 1, 71240 Hadžići, Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: Organizator), ID broj: 4200200160006, PDV broj: 200200160006.

 1. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra će početi 15.07.2021. godine, odvijaće se u skladu s ovim Pravilima i trajati do 15.09.2021. godine.

 1. PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se organizuje  i provodi na cjelom području Federacije Bosne  i Hercegovine, isključivo u maloprodajnim objektima trgovačkog lanca: Konzum trgovina na veliko i malo d.o.o. Sarajevo koji posluju na teritoriji Federacije BiH.

 1. PRAVO NA UČEŠĆE

U nagradnoj igri mogu učestvovati sva fizička lica sa navršenih 18 godina života (punoljetna lica) koja imaju prebivalište na području Bosne i Hercegovine.

Pravo na učešće nemaju osobe zaposlene kod Organizatora, osobe zaposlene kod društva – Konzept Social Media Services Sarajevo, kao poslovnog partnera Organizatora, koji informatički podržava organizaciju ove nagradne igre, te kod nezavisnih partnera, u reklamnim agencijama uključenim u ovu promociju, kao i najbliži članovi porodice (supružnici ,djeca i roditelji te braća i sestre ukoliko žive sa njima u zajedničkom domaćinstvu) bilo koje od navedenih osoba.

Dobitnik nagrade pružit će sve informacije i dokumente potrebne da bi se mogla primijeniti Pravila i ostali odgovarajući zakoni.

Dobitnik ne može biti maloljetna osoba, a punoljetne osobe sa ograničenom sposobnosti podobne su primiti nagradu samo uz odobrenje zakonskog staratelja. U tom slučaju zakonski staratelj mora predati potrebne dokumente, uključujući izjavu o pravu na učešće, izjavu o oslobađanju od odgovornosti, izjavu o ustupanju prava na javno objavljivanje te izjavu o prihvaćanju nagrade.

Organizator zadržava pravo da po vlastitom nahođenju, izvrši mjere provjere svih gore navedenih činjenica.

 1. SVRHA ORGANIZIRANJA NAGRADNE IGRE

Svrha organiziranja nagradne igre je promocija proizvoda Organizatora iz kategorije energetskih pića, i to: Monster Energy, Monster Ultra White, Monster Ultra Red, Monster The Doctor, Monster Assault,  Monster Mango Loco, Monster Ultra Blue, Monster Pacific Punch i Monster Pipe Punch, u nepovratnom aluminijskom pakovanju od 0,5 lit (0,5 L CAN).

 1. NAČIN UČESTVOVANJA
 2. a) Kupovinom bilo kojeg od navedenih Monster proizvoda u maloprodajnim objektima trgovačkog lanca Konzum d.o.o. na teritoriji Federacije BIH, stiče se pravo učešća u nagradnoj igri.
 1. b) Učesnik se registruje putem korporativne internet stranice: monsterenergypromotion.ba.

Prilikom registracije učesnik je dužan unijeti sljedeće lične podatke:

 • Ime i prezime
 • Mjesto i adresa prebivališta
 • Godina rođenja
 • Adresa elektronske pošte (e-mail)
 • Broj mobitela
 • fiskalnog računa kao potvrdu kupovine
 1. c) Po ispravnom unosu učesnik će primiti povratnu elektronsku poštu (e-mail) kojom je obaviješten da je njegova registracija zaprimljena i da uredno učestvuju u nagradnoj igri sljedećeg sadržaja:
 • „Tvoj kod je registrovan. Prati monsterenergypromotion.ba za informacije o dobitnicima.“
 • Ukoliko je učesnik unio pogrešan, iskorišten ili neispravan fiskalni račun, primiće povratni mail u kojem se obavještava da nije uspješno registrovan za učešće u nagradnoj igri, sljedećeg sadržaja:
 • „Tvoj kod nažalost nije važeći, unesi ispravan kod sa fiskalnog računa za prijavu”

Uspješnom registracijom učesnik učestvuje u izvlačenju nagrada, koja se izvlači na kraju nagradne igre.

Dobitnik se obavještava putem telefona, a na osnovu broja mobitela koji je naveden prilikom registracije. Ukoliko je dobitnik naveo pogrešan broj kontaktirat će se alternativni dobitnik.

 1. d) Svi zaprimljeni brojevi fiskalnih računa nalazit će se pod kontrolom Organizatora i bit će odbijeni ako nisu nabavljeni kroz legitimne, dozvoljene prodajne kanale. Svi brojevi koji su reproducirani, duplirani, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao legitimni, bit će odbijeni.
 1. e) Učesnik je dužan sačuvati račun od kupovine, kao dokaz o učešću u nagradnoj igri, odnosno prilikom preuzimanja eventualne nagrade na zahtjev je dužan isti pokazati.
 2. IZVLAČENJE NAGRADE

30.09.2021. godine, održat će se izvlačenje nagrade. Obzirom da je samo jedan dobitnik isti će biti izvučen automatski, slučajnim kompjuterskim odabirom. Izvlačenje će nadgledati tročlani komitet koga odabere Organizator. Odluka komiteta je konačna i obavezujuća i neće biti dozvoljena dalja korespondencija. Prilikom izvlačenja također će se izvući i alternativni dobitnici u slučaju potrebe za kontaktiranjem istih.

 1. NAGRADNI FOND I PRIBLIŽNA MALOPRODAJNA VRIJEDNOST NAGRADE
RB NAZIV NAGRADE KOLIČINA Približna vrijednost s PDV-om
1 Konzola, Gaming stolica, zakrivljeni TV, Volan, Pedale, Igrica 1                                      4.889,58 KM
TTL Nagradni fond sa PDV 4.889,58 KM

Ukupna novčana vrijednost nagradnog fonda za Federaciju Bosne i Hercegovine iznosi 4.889,58 KM (PDV je uključen u navedeni iznos).

Organizator nagradne igre zadržava pravo da u izuzetnom slučaju potrebe (poteškoća s nabavkom opreme, oštećenje na opremi nastalo u toku procesa nabavke iste ili sl)  dodjeli vaučer u iznosu vrijednosti nagrade (4.889,58 KM)  za kupovinu iste ili slične opreme po ličnom izboru Dobitnika, u specijaliziranoj prodavnici računarske opreme.

 1. OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA I URUČENJE NAGRADE

Dobitnik nagrade bit će obaviješten putem telefona i slanjem elektronske pošte na osnovu dostavljenih podataka iz registracije Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnika nagrade u roku od 7 dana, dobitnik gubi nagradu, a obavještava se alternativni dobitnik u narednih 7 dana. Pravo na nagradu može biti prebačeno na treće lice putem punomoći pobjednika pred nadležnim sudom.

Dobitnik nagrade je dužan dati sve potrebne informacije, kontakt osobi Organizatora nagradne igre, te poslati dobitni račun od kupovine, kao svojevrstan dokaz.

Dobitnik nagrade može biti pozvan da učestvuje u javnim događajima, te prihvaća uslov da njegovi lični podaci mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i video materijal od strane Organizatora i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu Organizatoru da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez kompenzacije.

Ova pravila će biti objavljena u najmanje jednim dnevnim novinama na području Federacije BiH po dobijanju saglasnosti Ministarstva finansija FBiH.

Dobitnik nagrade će po završetku nagradne igre biti objavljen u najmanje jednim dnevnim novinama na području FBiH.

Ukoliko bude dodatnih specifičih pojedinosti u vezi sa dodjelom nagrade, odnosno pitanje može biti naknadno sporazumno dogovoreno između Dobitnika i Priređivača.

Priređivač ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu u vezi sa učešćem u nagradnoj igri odnosno preuzimanjem i korištenjem nagrada.

Svi eventualni sporovi između Priređivača i učesnika odnosno dobitnika rješavaće se sporazumno, a ako se u tome ne uspije, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

 1. PROVJERA PRAVA NA UČEŠĆE

Nagrada će biti uručena samo ako dobitnik ima pravo da učestvuje i ako u potpunosti prihvaća ova Pravila. Ako izvučeni dobitnik nema pravo na učešće, onda se obavještava alternativni dobitnik.

 1. POREZ, ZAMJENA, PRIJENOS I ODGOVORNOST U VEZI S NAGRADOM

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradom, osim poreza na dohodak dobitnika nagrade u skladu sa važećim zakonskim propisima. Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu. Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši uručenje dobitnicima.

 1. OTKAZIVANJE

Organizator ima pravo da jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, uz obavještenje ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile. Ukoliko bi nastala neka od navedenih okolnosti, izvlačenje i distribucija nagrada bit će odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora, neovisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

 1. ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Samim učešćem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvaćaju da ih ova Zvanična pravila obavezuju.

Dodatne informacije iz ovih Zvaničnih pravila mogu se dobiti pozivom na besplatnu Coca-Cola info liniju: 080 020 100 ili putem e-mail: info.ba@cchellenic.com, svakim danom od 9 do 17 sati, u periodu od 15.07.2021. do 15.09.2021. godine.

Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike.

U Sarajevu dana 28.06.2021. godine,

Broj: 0101- 580/21

Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo

Promos you may have missed

Nagradna igra - Osvoji Gaming Setup

All rights reserved.