Skip to main content

“OSVOJI GAMING SETUP!”

Pravila nagradne igre

 1. ORGANIZATOR

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara („Sl. Novine Federacije BiH“ br. 30/16), ovu nagradnu igru pod nazivom: ”OSVOJI GAMING SETUP!” organizira i provodi Organizator – Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem: Mostarsko raskršće 1, 71240 Hadžići, Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: Organizator), ID broj: 4200200160006, PDV broj: 200200160006.

 

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE 

Nagradna igra započinje 05.06.2021. godine i traje do 15.07.2021. godine.

3. PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se organizira i provodi na cjelokupnom području Federacije Bosne  i Hercegovine, isključivo u maloprodajnim objektima poslovnog partnera iNovine BH d.o.o.; sa sjedištem: Kolodvorska 12; 71000; Sarajevo; Bosna i Hercegovina

4. PRAVO NA UČEŠĆE

U promotivnoj nagradnoj igri mogu učestvovati svi oni koji imaju prebivalište na području Bosne i Hercegovine.

Pravo na učešće nemaju osobe zaposlene kod Organizatora,osobe zapolene kod Poslovnog partnera u čijim maloprodajnim objektima se organizuje nagradna igra (iNovine d.o.o.), osobe zaposlene kod društva – Konzept Social Media Services Sarajevo, kao poslovnog partnera Organizatora, koji informatički podržava organizaciju ove nagradne igre, te kod neovisnih partnera, u reklamnim agencijama uključenim u ovu promociju, kao i najbliži članovi porodice bilo koje od navedenih osoba. 

Dobitnik nagrade ne može biti maloljetna osoba, a punoljetne osobe sa ograničenom sposobnosti podobne su primiti nagradu samo uz odobrenje zakonskog staratelja. U tom slučaju zakonski staratelj mora predati potrebne dokumente, uključujući izjavu o pravu na učešće, izjavu o oslobađanju od odgovornosti, izjavu o ustupanju prava na javno objavljivanje te izjavu o prihvaćanju nagrade.

Dobitnik nagrade pružit će sve informacije i dokumente potrebne da bi se mogla primijeniti Pravila i ostali odgovarajući zakoni. 

5. SVRHA ORGANIZOVANJA NAGRADNE IGRE

Svrha organizovanja nagradne igre je promocija proizvoda Organizatora iz kategorije energetskih pića, i to slijedećih proizvoda koji učestvuju u ovoj promociji: Monster Energy, Monster Ultra White, Monster Ultra Red, Monster The Doctor, Monster Assault,  Monster Mango Loco, Monster Ultra Blue, Monster Pacific Punch i Monster Pipe Punch, u nepovratnom aluminijskom pakovanju od 0,5 lit (0,5 L CAN).

6. NAČIN UČESTVOVANJA

 1. a) Kupovinom bilo kojeg od navedenih Monster proizvoda stiče se pravo učešća u nagradnoj igri.
 1. b) Učesnik se registruje putem korporativne internet stranice: monsterenergypromotion.ba.

Prilikom registracije učesnik je dužan unijeti sljedeće lične podatke: 

 • Ime i prezime 
 • Mjesto i adresa prebivališta
 • Godina rođenja
 • Adresa elektronske pošte (e-mail)
 • Broj mobitela
 • Br. fiskalnog računa kao potvrdu kupovine
 • Nagradu koju preferira da osvoji
 1. c) Po ispravnom unosu učesnik će primiti povratnu elektronsku poštu (e-mail) kojom je obaviješten da je njegova registracija zaprimljena i da uredno učestvuju u nagradnoj igri sljedećeg sadržaja: 
 • Ukoliko je učesnik unio pogrešan, iskorišten ili neispravan fiskalni račun, primiće povratni mail u kojem se obavještava da nije uspješno registrovan za učešće u nagradnoj igri, sljedećeg sadržaja: 
 • „Tvoj kod nažalost nije važeći, unesi ispravan kod sa fiskalnog računa za prijavu”

Uspješnom registracijom učesnik stiče pravo učešća u izvlačenju nagrada, koja se izvlači na kraju nagradne igre.

Dobitnik se obavještava putem telefona, a na osnovu broja mobitela koji je naveden prilikom registracije. Ukoliko je dobitnik naveo pogrešan broj kontaktirat će se alternativni dobitnik. Obzirom da je samo jedan dobitnik u ovoj nagradnoj igri, isti će prilikom obavještavanja imati mogućnost izbora jedne od dole navedenih potencijalnih nagrada.

 1. d) Svi zaprimljeni brojevi fiskalnih računa nalazit će se pod kontrolom Organizatora i bit će odbijeni ako nisu nabavljeni kroz legitimne, dozvoljene prodajne kanale. Svi brojevi koji su reproducirani, duplirani, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao legitimni, bit će odbijeni. 
 2. e) Učesnik je dužan sačuvati račun od kupovine, kao dokaz o učešću u nagradnoj igri, odnosno prilikom preuzimanja eventualne nagrade.7.

7. IZVLAČENJE NAGRADE 

21.07.2021. godine, održat će se izvlačenje nagrade. Obzirom da je samo jedan dobitnik isti će biti izvučen automatski, slučajnim kompjuterskim odabirom. Izvlačenje će nadgledati tročlani komitet koga odabere Organizator. Odluka komiteta je konačna i obavezujuća i neće biti dozvoljena dalja korespondencija. Prilikom izvlačenja također će se izvući i alternativni dobitnici u slučaju potrebe za kontaktiranjem istih.

8. POTENCIJALNE NAGRADE I NJIHOVA PRIBLIŽNA MALOPRODAJNA VRIJEDNOST  (dobitnik ima pravo odabrati nagradu prema vlastitoj želji)

RB NAZIV POTENCIJALNE NAGRADE KOLIČINA Približna vrijednost nagrade s PDV-om
1 Monster Cargo Cooler + 10phc Monster Green Gratis, Monster Racing Gaming Chair, Monster Gaming Headset, Monster PC Gaming KIT 1                                     1.830,65 KM 
2 Mon X9 Gaming Miš 1                                           23,40 KM 
3 Mon Gaming Coaster 1                                           17,55 KM 
4 Mon Gaming Podloška za miš 1                                           23,40 KM 
5 Mon Gaming Slušalice 1                                           29,25 KM 
TTL Nagradni fond sa PDV

*Napomena: od dostupnog nagradnog fonda , učesnik sam bira jednu nagradu, po slobodnom izboru

                                    1.924,25 KM 

Ukupna novčana vrijednost nagradnog fonda za Federaciju Bosne i Hercegovine iznosi 1.924,25 KM (PDV je uključen u navedeni iznos).

Od gore navedenih potencijalnih nagrada uručiti će se samo jedna u skladu sa odabirom dobitnika, te ni u kojem slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim Pravilima.

 9. OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA I URUČENJE NAGRADE

 

Dobitnik nagrade bit će obaviješten putem telefona i slanjem elektronske pošte na osnovu dostavljenih podataka iz registracije. Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnika nagrade u roku od 7 dana, dobitnik gubi nagradu, a obavještava se alternativni dobitnik u narednih 7 dana. Pravo na nagradu može biti prebačeno na treće lice putem punomoći pobjednika pred nadležnim sudom.

Dobitnik nagrade je dužan dati sve potrebne informacije, kontakt osobi Organizatora nagradne igre, te poslati dobitni račun od kupovine, kao svojevrstan dokaz.

Dobitnik nagrade može biti pozvan da učestvuje u javnim događajima, te prihvaća uvjet da njegovi osobni podaci mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i video materijal od strane Organizatora i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu Organizatoru da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez kompenzacije.

Ova pravila će biti objavljena u najmanje jednim dnevnim novinama na području Federacije BiH po dobijanju saglasnosti Ministarstva finansija FBiH.

Dobitnik nagrade će po završetku nagradne igre biti objavljen u najmanje jednim dnevnim novinama na području FBiH.

Nadležni sud u slučaju spora je Općinski sud u Sarajevu.

10. PROVJERA PRAVA NA UČEŠĆE

Nagrada će biti uručena samo ako dobitnik ima pravo da učestvuje i ako u potpunosti prihvaća ova Pravila. Ako izvučeni dobitnik nema pravo na učešće, onda se obavještava alternativni dobitnik.

11. POREZ, ZAMJENA, PRIJENOS I ODGOVORNOST U VEZI S NAGRADOM

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradom, osim poreza na dohodak dobitnika nagrade u skladu sa važećim zakonskim propisima. Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu. Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši uručenje dobitnicima.

12. OTKAZIVANJE

Organizator ima pravo da jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, uz obavještenje ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile. Ukoliko bi nastala neka od navedenih okolnosti, izvlačenje i distribucija nagrada bit će odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora, neovisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

13. ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Samim učešćem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvaćaju da ih ova Zvanična pravila obavezuju.

Dodatne informacije iz ovih Zvaničnih pravila mogu se dobiti pozivom na besplatnu Coca-Cola info liniju: 080 020 100 ili putem e-mail: info.ba@cchellenic.com, svakim danom od 9 do 17 sati, u periodu od 05.06.2021. do 15.07.2021. godine.

Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike. 

U Sarajevu, 

Broj: 0101-483/21

All rights reserved.