Skip to main content

 

Pravila nagradne igre

“OSVOJI MONSTER ENERGY GAMING OPREMU”

 

1.       ORGANIZATOR

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara („Sl. Novine Federacije BiH“br. 30/16, 63/19, 92/20 i 12/22) ovu nagradnu igru pod nazivom: “OSVOJI MONSTER ENERGY GAMING OPREMU” organizuje i provodi Organizator – Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem: Mostarsko raskršće 1, 71240 Hadžići, Bosna i Hercegovina, ID broj: 4200200160006, PDV broj: 200200160006(u daljem tekstu: Organizator).

 

2.       TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra će početi dana 01.09.2023. godine, odvijati će se u skladu s ovim Pravilima i završiti se zaključno sa danom 31.10.2023. godine.

 

 1. PODRUČJE ORGANIZOVANJA I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se organizuje i provodi na cjelokupnom području Federacije Bosne  i Hercegovine.

 

 1. PRAVO NA UČEŠĆE

U promotivnoj nagradnoj igri mogu učestvovati samo lica sa navršenih 18 godina (punoljetne osobe), koja imaju prebivalište na području Bosne i Hercegovine.

 

U nagradnoj igri može učestvovati punoljetno fizičko lice koje kupi najmanje jedan Moster proizvod iz člana 5. ovih Pravila na maloprodajnim mjestima  pravnog lica iNovine d.o.o. (dalje u tekstu: Partner), te kao dokaz obavljene kupovine posjeduje originalni fiskalni račun.

 

Pravo na učešće nemaju osobe zaposlene kod Organizatora, osobe zaposlene kod  Partnera Organizatora u čijim prodajnim mjestima se provodi ova nagradna igra , osobe zaposlene kod  poslovnog partnera Organizatora koji informatički podržava organizaciju ove nagradne igre, te kod neovisnih partnera, u reklamnim agencijama uključenim u ovu promociju, kao i najbliži članovi porodice (supružnici, djeca te roditelji, braća i sestre ukoliko žive sa njima u zajedničkom domaćinstvu) bilo koje od navedenih osoba.

 

Dobitnik nagrade ne može biti maloljetna osoba, a punoljetne osobe sa ograničenom sposobnosti podobne su primiti nagradu samo uz odobrenje zakonskog staratelja. U tom slučaju zakonski staratelj mora predati potrebne dokumente, uključujući izjavu o pravu na učešće, izjavu o oslobađanju od odgovornosti, izjavu o ustupanju prava na javno objavljivanje te izjavu o prihvaćanju nagrade.

 

Organizator zadržava pravo da, prema sopstvenom nahođenju, izvrši provjeru svih gore navedenih činjenica.

 

Dobitnik nagrade pružit će na zahtjev Organizoratora, sve informacije i dokumente potrebne da bi se mogla primijeniti ova Pravila i ostali primjenjivi zakoni.

 

 

 1. SVRHA ORGANIZOVANJA NAGRADNE IGRE

Svrha organizovanja nagradne igre je promocija Monster proizvoda Organizatora iz kategorije energetskih pića, i to slijedećih proizvoda koji učestvuju u ovoj promociji: (Monster Energy, Monster Ultra White, Monster The Doctor, Monster Hamilton, Monster Mango Loco, Monster Pipeline Punch, Monster Ultra Blue, Monster Pacific Punch, Monster Ultra Paradise, Monster Ultra Fiesta, Monster Ultra Khaotic), u nepovratnom aluminijskom pakovanju od 0,5 lit (0,5 L CAN).

 

Promotivni proizvodi su svi identični i nemaju nikakvih specijalnih oznaka.

 

 

 1. NAČIN UČESTVOVANJA
 2. a) Kupovinom minimalno jednog od navedenih Monster proizvoda u maloprodajnim objektima Partnera (iNovina d.o.o.), stiče se pravo učešća u nagradnoj igri, sukladno ovim Pravilima.

 

 1. b) Učesnik se registruje putem korporativne internet stranice: monsterenergypromotion.ba.

 

Prilikom registracije učesnik je dužan unijeti sljedeće lične podatke:

 • Ime i prezime
 • Mjesto i adresa prebivališta
 • Godina rođenja
 • Adresa elektronske pošte (e-mail)
 • Broj mobitela
 • fiskalnog računa kao potvrdu kupovine

 

 1. c) Po ispravnom unosu učesnik će primiti povratnu elektronsku poštu (e-mail) kojom je obaviješten da je njegova registracija zaprimljena i da uredno učestvuju u nagradnoj igri sljedećeg sadržaja:
 • „Tvoj kod je registrovan. Prati monsterenergypromotion.ba za informacije o dobitnicima.“
 • Ukoliko je učesnik unio pogrešan, iskorišten ili neispravan fiskalni račun, primiće povratni mail u kojem se obavještava da nije uspješno registrovan za učešće u nagradnoj igri, sljedećeg sadržaja:
 • „Tvoj kod nažalost nije važeći, unesi ispravan kod sa fiskalnog računa za prijavu”

 

Uspješnom registracijom učesnik stiče pravo učešća u izvlačenju nagrade, koja se izvlači po okončanju perioda trajanja nagradne igre.

 

Dobitnik se obavještava putem telefona i/ili emaila, a na osnovu broja mobitela i/ili emaila koji je naveden prilikom registracije. Ukoliko je dobitnik naveo pogrešne kontakt podatke i zbog toga ne bude moguće stupiti u kontakt s istim, kontaktirati će se alternativni dobitnik.

 

 1. d) Svi zaprimljeni brojevi fiskalnih računa nalazit će se pod kontrolom Organizatora i biti će odbijeni ako nisu nabavljeni kroz legitimne, dozvoljene prodajne kanale. Svi brojevi koji su reproducirani, duplirani, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao legitimni, bit će odbijeni.

 

 1. e) Učesnik je dužan sačuvati originalni račun od kupovine, kao dokaz o pravu učešću u nagradnoj igri, te isti po zahtjevu Organizatora učiniti dostupnim ukoliko bude izvučen kao dobitnik u nagradnom izvlačenju.

Činom registracije prema gore navednim uputama, učesnik potvrđuje da je upoznat s ovim Pravilima, da je sa istim saglasan i da će ih poštovati, a također daje svoju saglasnost za prikupljanje i obradu svojih ličnih podataka isključivo za svrhu učešća u ovoj nagradnoj igri i na način utvrđen u ovim Pravilima.

 

 1. IZVLAČENJE NAGRADE

U izvlačenju će učestvovati sve važeće prijave primljene unutar perioda trajanja nagradne igre, a koje zadovoljavaju uvjete Pravila. Izvlači se jedan dobitnik.

 

Javno izvlačenje nagrada obavit će se u poslovnim prostorijama Organizatora na adresi u Sarajevu, Mostarsko raskršće broj 1, 71 2240 Hadžići, dana 15.11.2023. godine u 15:00 časova.

Prijave zaprimljene izvan perioda trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećima.

 

Dobitnik nagrade će biti izvučeni automatski, slučajnim kompjuterskim odabirom iz baze svih pristiglih ispravnih prijava. Prilikom izvlačenja također će se izvući i jedan alternativni dobitnik.

 

Izvlačenje će nadgledati tročlani komitet (dalje u tekstu: Komitet) koga odabere Organizator. O toku izvlačenja će se voditi zapisnik. Rezultati izvlačenja su konačni. Na rezultate nije moguće uložiti žalbu.

Nakon izvlačenja dobitnika i alternativnog dobitnika, Komitet će provjeriti da li je dobitnik učestvovao u nagradnoj igri u skladu s ovim Pravilima.

 

Svaki učesnik u nagradnoj igri može učestvovati samo pod svojim imenom i prezimenom te učešćem u nagradnoj igri potvrđuje da su svi navedeni lični podaci u okviru njegovog korisničkog profila u aplikaciji isključivo njegovi lični podaci te da se slaže s ovim Pravilima.

 

 1. NAGRADE ,NAGRADNI FOND I NJEGOVA PRIBLIŽNA MALOPRODAJNA VRIJEDNOST

 

Ukupna novčana vrijednost nagradnog fonda iznosi 1.955,83 KM (PDV je uključen u navedeni iznos) i sastoji se od jedne nagrade koju čine njeni dijelovi prema dole navedenoj specifikaciji:

RB NAZIV NAGRADE: MONSTER SET

Dijelovi nagrade su:

KOLIČINA Vrijednost nagrade s PDV-om
1 Monster Stolica 1                                      586,75 KM
2 Mini Monster rashladni uređaj (Cooler); 1                                            293,38 KM
3 Proizvodi Monster (paket) 10                                            586,75 KM
4 Monster tastatura i miš 1                                            488,96 KM
TTL Nagradni fond sa PDV                                      1.955,83 KM

 

Organizator zadržava pravo da usljed razloga više sile (razlozi na koje Organizator ne može uticati) a koja bi prouzrokvala nemogućnost isporuke gore navedene nagrade, dobitniku uruči zamjensku nagradu, isključivo u robi i/ili usluzi u visini nagradnog fonda.

 

 

 1. OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA I URUČENJE NAGRADE
 2. Dobitnik nagrade bit će obaviješten putem telefona i/ili slanjem elektronske pošte na osnovu dostavljenih podataka iz registracije. Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnika nagrade u roku od 8 dana dobitnik gubi pravo na nagradu, a obavještava se alternativni dobitnik u narednih 7 dana.
 3. Dobitnik nagrade je dužan dati sve potrebne informacije, kontakt osobi Organizatora nagradne igre, te poslati dobitni račun od kupovine po zahtjevu Organizatora.

 

 1. Dobitnik nagrade može biti pozvan da učestvuje u javnim događajima, te prihvaća uvjet da njegovi osobni podaci mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i video materijal od strane Organizatora i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu Organizatoru da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez kompenzacije.

 

 1. Ova pravila će biti objavljena u najmanje jednim dnevnim novinama na području Federacije BiH po dobijanju saglasnosti Ministarstva finansija FBiH.

 

 1. Rezultati nagradne igre i ime dobitnika nagrade i alternalitvnog dobitnika biće objavljeno na web stranici Organizatora : https://ba.coca-colahellenic.com., u roku od 7 dana od nagradnog izvlačenja, kao i na web stranici https://monsterenergypromotion.ba.

 

 1. Dobitniku nagrade ista se dostavlja od strane Organizatora u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema obavijesti dobitnika o njegovoj adresi radi moguće dostave osvojene nagrade. Nagrada se šalje na adresu dobitnika o kojoj je dobitnik obavijestio Organizatora telefonskim putem, na trošak Organizatora, putem dostavne službe koju je Organizator odredio. Kao dokaz preuzimanja nagrade Organizator će koristiti poštansku povratnicu i /ili dostavnicu kao dokaz prijema nagrade. U trenutku preuzimanja nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

 

 1. U slučaju da se nagrada koja se dostavlja dobitniku dostavnom službom po izboru Organizatiora ne može iz bilo kojeg razloga dostaviti na adresu o kojoj je dobitnik prethodno telefonskim putem obavijestio Organizatora, Organizator će ponovno u roku od idućih 8 (osam) dana telefonskim putem obavijestiti dobitnika o dobitku te odrediti dodatni rok za preuzimanje osvojene nagrade, koji ne može biti kraći od 8 (osam) niti duži od 15 (petnaest) dana. Ako dobitnik niti u tom naknadnom roku ne podigne nagradu, odnosno ukoliko se osvojena nagrada ne može dostaviti ponovno dobitniku na adresu o kojoj je isti obavijestio Organizatora, dobitnik gubi pravo na tu nagradu te time prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku.

 

 

 1. PROVJERA PRAVA NA UČEŠĆE

Nagrada će biti uručena dobitniku u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja o dobitku, samo ako dobitnik ima pravo da učestvuje i ako u potpunosti prihvaća ova Pravila. Ako se utvrdi da izvučeni dobitnik ne ispunjava uslove iz ovih Pravila, onda se obavještava alternativni dobitnik. Alternativni dobitnik će biti kontaktiran i ostvariti pravo na nagradu samo ukoliko prvo izvučeni učesnik iz razloga navedenih u ovim pravilima bude naknadno diskvalificiran jer ne ispunjava uslove iz ovih Pravila ili ukoliko ne bude moguće kontaktirati prvo izvučenog učesnika, u rokovima propisanim ovim Pravilima.

 

 

 1. POREZ, ZAMJENA, PRIJENOS I ODGOVORNOST U VEZI S NAGRADOM

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradom,u skladu sa važećim zakonskim propisima. Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu. Nagrada se može prenijeti ili ustupiti po osnovu notarski ovjerene izjave Dobitnika.

 

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s bilo kakvim sporovima učesnika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad računima proizvoda koji sudjeluju u nagradnoj igri. Svi sporovi oko prava vlasništva i/ili posjeda nad računima takvih proizvoda ne utiču na pravo Organizatora da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s ovim Pravilima, izvučena kao dobitnik nagrade a koja posjeduje račun.

 

Organizator ili bilo koji privredni subjekt angažovan od strane organizatora za provedbu nagradne igre ne preuzimaju bilo koji oblik odgovornosti i  bilo kakvo pravo na odštetu zbog učešća  u nagradnoj igri ili korištenja nagrada.

 

Dobitnik nagradne igre nema pravo zahtijevati druge nagrade ili količinu drukčiju od one navedene u ovim Pravilima.

 

 1. KORIŠTENJE LIČNIH PODATAKA

Učesnici u nagradnoj igri činom učešća u istoj, svjesno očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te ovlašćuju Organizatora da prikuplja i obrađuje navedene lične podatke isključivo u svrhu provođenja ove nagradne igre i na način kako je to opisano u ovim Pravilima.

 

Učesnik može u bilo kojem trenutku povući svoju saglasnost za obradu ličnih podataka dopisom na adresu Organizatora ili pozivom na besplatnu infoliniju iz člana 14. Pravila. Lični podaci učesnika nagradne igre čuvat će onoliko vremena koliko je potrebno da se ispuni svrha njihovog prikupljanja nakon čega će biti uništeni. Organizator se obavezuje da neće prosljeđivati ​​lične podatke trećim osobama, osim za slučaj da je to potrebno za provedbu nagradne igre.

 

Organizator će podatke obrađivati u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka  te će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi se osiguralo sigurno korištenje i obrada ličnih podataka učesnika u nagradnoj igri u skladu sa važećim propisima.

 

 1. OTKAZIVANJE

Organizator ima pravo da jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, uz javno obavještenje ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile, uz saglasnost Ministarstva finansija FBIH. Ukoliko bi nastala neka od navedenih okolnosti, izvlačenje i distribucija nagrada bit će odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora, neovisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

U slučaju otkazivanja nagradne igre, Organizator će o tome obavijestiti učesnike putem službene web adrese organizatora https://ba.coca-colahellenic.com.,ili na drugi odgovarajući način po slobodnom izboru Organizatora.

 

 1. ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Samim učešćem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvaćaju da ih ova Zvanična pravila obavezuju.

Dodatne informacije iz ovih Zvaničnih pravila mogu se dobiti pozivom na besplatnu Coca-Cola info liniju: 080 020 100 ili putem e-mail: info.ba@cchellenic.com, svakim danom od 9 do 17 sati, u periodu od 01.09.2023. do 31.10.2023. godine.

Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike.

Nadležni sud u slučaju spora je Općinski sud u Sarajevu.

 

Ova pravila stupaju na snagu danom dobivanja saglasnosti Ministarstva finansija Federacije Bosne i Hercegovina i vrijede do završetka nagradne igre.

 

U Sarajevu, dana 08.08.2023. godine,

Broj: 0101-       /23

Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo

_____________________

Kenan Idrizović, regionalni direktor prodaje

All rights reserved.