Skip to main content

 Pravila nagradne igre

„OSVOJI MONSTER ENERGY YAMAHA R-125″

1.      ORGANIZATOR

U skladu s Pravilnikom o sadržaju pravila, uvjetima i načinu priređivanja nagradnih igara („Sl. Novine Federacije BiH“, br. 30/16, 63/19, 92/20 i 12/22) ovu nagradnu igru pod nazivom: „OSVOJI MONSTER ENERGY YAMAHA R-125″ organizira i provodi Organizator Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem: Mostarsko raskršće 1, 71240 Hadžići, Bosna i Hercegovina, ID broj: 4200200160006, PDV broj: 200200160006 (u daljem tekstu: Organizator).

2.      TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra počet će 15.09.2023. godine, a odvijat će se u skladu s ovim pravilima i završiti se zaključno s danom 31.10.2023. godine.

 1. PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra organizira se i provodi na cjelokupnom području Federacije Bosne i Hercegovine isključivo u maloprodajnim objektima trgovačkog lanca BINGO d.o.o.

 1. PRAVO NA UČEŠĆE

U promotivnoj nagradnoj igri mogu učestvovati samo osobe s navršenih 18 godina (punoljetne osobe) koje imaju prebivalište na području Bosne i Hercegovine.

U nagradnoj igri može učestvovati punoljetna fizička osoba koja kupi najmanje jedan proizvod Monster iz člana 5. ovih pravila na maloprodajnim mjestima pravne osobe BINGO d.o.o. (dalje u tekstu: Partner), te kao dokaz obavljene kupovine posjeduje originalni fiskalni račun.

Pravo na učešće nemaju osobe zaposlene kod Organizatora, osobe zaposlene kod Partnera Organizatora u čijim se prodajnim mjestima provodi ova nagradna igra, osobe zaposlene kod poslovnog partnera Organizatora koji informatički podržava organizaciju ove nagradne igre, te kod neovisnih partnera, u reklamnim agencijama uključenim u ovu promociju, kao i najbliži članovi porodice (supružnici, djeca te roditelji, braća i sestre ako žive s njima u zajedničkom domaćinstvu) bilo koje od navedenih osoba.

Dobitnik nagrade ne može biti maloljetna osoba, a punoljetne osobe s ograničenom sposobnosti podobne su primiti nagradu samo uz odobrenje zakonskog staratelja. U tom slučaju zakonski staratelj mora predati potrebne dokumente, uključujući izjavu o pravu na učešće, izjavu o oslobađanju od odgovornosti, izjavu o ustupanju prava na javno objavljivanje te izjavu o prihvatanju nagrade.

Organizator zadržava pravo da izvrši provjeru svih gore navedenih činjenica prema vlastitom nahođenju.

Dobitnik nagrade pružit će na zahtjev Organizatora sve informacije i dokumente potrebne da bi se mogla primijeniti ova pravila i ostali primjenjivi zakoni.

 1. SVRHA ORGANIZIRANJA NAGRADNE IGRE

Svrha organiziranja nagradne igre je promocija proizvoda Monster Organizatora iz kategorije energetskih pića, i to slijedećih proizvoda koji učestvuju u ovoj promociji: (Monster Energy, Monster Ultra White, Monster The Doctor, Monster Hamilton, Monster Mango Loco, Monster Pipeline Punch, Monster Ultra Blue, Monster Pacific Punch, Monster Ultra Paradise, Monster Ultra Fiesta, Monster Ultra Khaotic) u nepovratnom aluminijskom pakiranju od 0,5 l (0,5 L CAN).

Promotivni su proizvodi svi identični i nemaju nikakvih specijalnih oznaka.

 1. NAČIN UČESTVOVANJA
 2. a) Kupovinom minimalno jednog od navedenih proizvoda Monster u maloprodajnim objektima Partnera na području Federacije BiH (trgovački lanac Bingo d.o.o.) stječe se pravo učešća u nagradnoj igri, u skladu s ovim pravilima.
 3. b) Učesnik se registrira putem korporativne internetske stranice: monsterenergypromotion.ba.

Prilikom registracije učesnik je dužan unijeti sljedeće lične podatke:

 • Ime i prezime
 • Mjesto i adresu prebivališta
 • Godinu rođenja
 • Adresu elektronske pošte (e-mail)
 • Broj mobitela
 • fiskalnog računa kao potvrdu kupovine
 1. c) Po ispravnom unosu učesnik će primiti povratnu elektronsku poštu (e-mail) kojom je obaviješten da je njegova registracija zaprimljena i da uredno učestvuje u nagradnoj igri sljedećeg sadržaja:
 • „Tvoj kod je registriran. Prati monsterenergypromotion.ba za informacije o dobitnicima.“
 • Ako je učesnik unio pogrešan, iskorišten ili neispravan fiskalni račun, primit će povratni e-mail u kojem se obavještava da nije uspješno registriran za učešće u nagradnoj igri sljedećeg sadržaja:
 • „Tvoj kod nažalost nije važeći, unesi ispravan kod s fiskalnog računa za prijavu”.

Uspješnom registracijom učesnik stječe pravo učešća u izvlačenju nagrade, koja se izvlači po okončanju perioda trajanja nagradne igre.

Dobitnik se obavještava putem telefona i/ili e-maila, a na osnovi broja mobitela i/ili e-maila koji je naveden prilikom registracije. Ako je dobitnik naveo pogrešne kontakt-podatke i zbog toga ne bude moguće stupiti u kontakt s njim, kontaktirat će se alternativni dobitnik.

 1. d) Svi zaprimljeni brojevi fiskalnih računa nalazit će se pod kontrolom Organizatora i bit će odbijeni ako nisu nabavljeni kroz legitimne, dozvoljene prodajne kanale. Svi brojevi koji su reproducirani, duplicirani, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao legitimni bit će odbijeni.
 1. e) Učesnik je dužan sačuvati originalni račun od kupovine kao dokaz o pravu učešću u nagradnoj igri, te ga po zahtjevu Organizatora učiniti dostupnim ako bude izvučen kao dobitnik u nagradnom izvlačenju.

Činom registracije prema gore navedenim uputama učesnik potvrđuje da je upoznat s ovim pravilima, da je s njima saglasan i da će ih poštovati, a također daje svoju saglasnost za prikupljanje i obradu svojih ličnih podataka isključivo za svrhu učešća u ovoj nagradnoj igri i na način utvrđen u ovim pravilima.

 1. IZVLAČENJE NAGRADE

U izvlačenju će učestvovati sve važeće prijave primljene unutar perioda trajanja nagradne igre, a koje zadovoljavaju uvjete Pravila. Izvlači se jedan dobitnik.

Javno izvlačenje nagrada obavit će se u poslovnim prostorijama Organizatora na adresi u Sarajevu, Mostarsko raskršće broj 1, 71 2240 Hadžići, dana 15.11.2023. godine u 15:00 sati.

Prijave zaprimljene izvan perioda trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećima.

Dobitnik nagrade bit će izvučeni automatski, slučajnim kompjuterskim odabirom iz baze svih pristiglih ispravnih prijava. Prilikom izvlačenja također će se izvući i jedan alternativni dobitnik.

Izvlačenje će nadgledati tročlani komitet (dalje u tekstu: Komitet) kojega odabere Organizator. O toku izvlačenja vodit će se zapisnik. Rezultati izvlačenja su konačni. Na rezultate nije moguće uložiti žalbu.

Nakon izvlačenja dobitnika i alternativnog dobitnika Komitet će provjeriti je li dobitnik učestvovao u nagradnoj igri u skladu s ovim pravilima.

Svaki učesnik u nagradnoj igri može učestvovati samo pod svojim imenom i prezimenom te učešćem u nagradnoj igri potvrđuje da su svi navedeni lični podaci u okviru njegovog korisničkog profila u aplikaciji isključivo njegovi lični podaci te da se slaže s ovim pravilima.

 1. NAGRADE, NAGRADNI FOND I NJEGOVA PRIBLIŽNA MALOPRODAJNA VRIJEDNOST

Ukupna novčana vrijednost nagradnog fonda iznosi 11.899,27 KM (PDV je uključen u navedeni iznos) i sastoji se od jedne nagrade, koju čine njeni dijelovi prema dolje navedenoj specifikaciji:

R. br. NAZIV NAGRADE: KOLIČINA Vrijednost nagrade s PDV-om
1 Motor Yamaha R-125 1                                      11.899,27 KM

Organizator zadržava pravo da usljed razloga više sile (razlozi na koje Organizator ne može utjecati), a koja bi prouzrokovala nemogućnost isporuke gore navedene nagrade, dobitniku uruči zamjensku nagradu, isključivo u robi i/ili usluzi u visini nagradnog fonda.

 1. OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA I URUČENJE NAGRADE
 2. Dobitnik nagrade bit će obaviješten putem telefona i/ili slanjem elektronske pošte na osnovi dostavljenih podataka iz registracije. Ako ne bude moguće kontaktirati dobitnika nagrade u roku od 8 (osam) dana, dobitnik gubi pravo na nagradu, a obavještava se alternativni dobitnik u narednih 7 (sedam) dana.
 3. Dobitnik nagrade dužan je dati sve potrebne informacije kontakt-osobi Organizatora nagradne igre, te poslati dobitni račun od kupovine po zahtjevu Organizatora.
 4. Dobitnik nagrade može biti pozvan da učestvuje u javnim događajima, te prihvata uvjet da njegovi lični podaci mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i videomaterijal od Organizatora i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu Organizatoru da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez kompenzacije.
 5. Ova pravila bit će objavljena u najmanje jednim dnevnim novinama na području Federacije BiH po dobijanju saglasnosti Ministarstva finansija FBiH.
 6. Rezultati nagradne igre i ime dobitnika nagrade i alternativnog dobitnika bit će objavljeni na web-stranici Organizatora : https://ba.coca-colahellenic.com., u roku od 7 (sedam) dana od nagradnog izvlačenja, kao i na web-stranici https://monsterenergypromotion.ba.
 7. Organizator dostavlja nagradu dobitniku u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema obavijesti dobitnika o njegovoj adresi radi moguće dostave osvojene nagrade. Nagrada se šalje na adresu dobitnika o kojoj je dobitnik obavijestio Organizatora telefonskim putem, na trošak Organizatora, putem dostavne službe koju je Organizator odredio. Kao dokaz preuzimanja nagrade Organizator će koristiti poštansku povratnicu i/ili dostavnicu kao dokaz prijema nagrade. U trenutku preuzimanja nagrade prestaju sve daljnje obaveze Organizatora nagradne igre prema dobitniku.
 8. U slučaju da se nagrada koja se dostavlja dobitniku dostavnom službom po izboru Organizatora ne može iz bilo kojeg razloga dostaviti na adresu o kojoj je dobitnik prethodno telefonskim putem obavijestio Organizatora, Organizator će ponovo u roku od idućih 8 (osam) dana telefonskim putem obavijestiti dobitnika o dobitku te odrediti dodatni rok za preuzimanje osvojene nagrade, koji ne može biti kraći od 8 (osam) niti duži od 15 (petnaest) dana. Ako dobitnik niti u tom naknadnom roku ne podigne nagradu, odnosno ako se osvojena nagrada ne može dostaviti ponovo dobitniku na adresu o kojoj je on obavijestio Organizatora, dobitnik gubi pravo na tu nagradu te time prestaju sve daljnje obaveze Organizatora prema dobitniku.
 9. PROVJERA PRAVA NA UČEŠĆE

Nagrada će biti uručena dobitniku u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja o dobitku samo ako dobitnik ima pravo da učestvuje i ako u potpunosti prihvata ova pravila. Ako se utvrdi da izvučeni dobitnik ne ispunjava uvjete iz ovih pravila, onda se obavještava alternativni dobitnik. Alternativni dobitnik bit će kontaktiran i ostvariti pravo na nagradu samo ako prvo izvučeni učesnik iz razloga navedenih u ovim pravilima bude naknadno diskvalificiran jer ne ispunjava uvjete iz ovih pravila ili ako ne bude moguće kontaktirati prvo izvučenog učesnika u rokovima propisanim ovim pravilima.

 1. POREZ, ZAMJENA, PRIJENOS I ODGOVORNOST U VEZI S NAGRADOM

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradom, u skladu s važećim zakonskim propisima. Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu. Nagrada se može prenijeti ili ustupiti po osnovi notarski ovjerene izjave Dobitnika.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s bilo kakvim sporovima učesnika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad računima proizvoda koji učestvuju u nagradnoj igri. Svi sporovi oko prava vlasništva i/ili posjeda nad računima takvih proizvoda ne utječu na pravo Organizatora da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s ovim pravilima, izvučena kao dobitnik nagrade, a koja posjeduje račun.

Organizator ili bilo koji privredni subjekt angažiran od Organizatora za provedbu nagradne igre ne preuzimaju bilo koji oblik odgovornosti i bilo kakvo pravo na odštetu zbog učešća u nagradnoj igri ili korištenja nagrada.

 

Dobitnik nagradne igre nema pravo zahtijevati druge nagrade ili količinu drukčiju od one navedene u ovim pravilima.

 1. KORIŠTENJE LIČNIH PODATAKA

Učesnici u nagradnoj igri činom učešća u njoj svjesno očituju svoje prihvatanje ovih pravila te ovlašćuju Organizatora da prikuplja i obrađuje navedene lične podatke isključivo u svrhu provođenja ove nagradne igre i na način kako je to opisano u ovim pravilima.

Učesnik može u bilo kojem trenutku povući svoju saglasnost za obradu ličnih podataka dopisom na adresu Organizatora ili pozivom na besplatnu informativnu liniju iz člana 14. Pravila. Lični podaci učesnika nagradne igre čuvat će se onoliko vremena koliko je potrebno da se ispuni svrha njihovog prikupljanja, nakon čega će biti uništeni. Organizator se obavezuje da neće prosljeđivati ​​lične podatke trećim osobama, osim za slučaj da je to potrebno za provedbu nagradne igre.

Organizator će podatke obrađivati u skladu s važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka te će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi se omogućilo sigurno korištenje i obrada ličnih podataka učesnika u nagradnoj igri u skladu s važećim propisima.

 1. OTKAZIVANJE

Organizator ima pravo da jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, uz javno obavještenje ako bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile, uz saglasnost Ministarstva finansija FBiH. Ako bi nastala neka od navedenih okolnosti, izvlačenje i distribucija nagrada bit će odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora, neovisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

U slučaju otkazivanja nagradne igre Organizator će o tome obavijestiti učesnike putem službene web-adrese Organizatora https://ba.coca-colahellenic.com., ili na drugi odgovarajući način po slobodnom izboru Organizatora.

 1. ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Samim učešćem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvataju da ih ova zvanična pravila obavezuju.

Dodatne informacije iz ovih zvaničnih pravila mogu se dobiti pozivom na besplatnu informativnu liniju Coca-Cole: 080 020 100 ili putem e-maila: info.ba@cchellenic.com, svakim danom od 9 do 17 sati, u periodu od 15.09.2023. do 31.10.2023. godine.

Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike.

Nadležni sud u slučaju spora je Općinski sud u Sarajevu.

Ova pravila stupaju na snagu danom dobivanja saglasnosti Ministarstva finansija Federacije Bosne i Hercegovina i vrijede do završetka nagradne igre.

U Sarajevu, 08.08.2023. godine,

Broj: 0101-       /23

Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo

 _____________________

Kenan Idrizović, regionalni direktor prodaje

All rights reserved.