Skip to main content

 “Osvoji ultra snowsport putovanje!”

Pravila nagradne igre

1.      ORGANIZATOR

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara („Sl. Novine Federacije BiH“ br. 30/16), ovu nagradnu igru pod nazivom: ” Osvoji ultra snowsport putovanje!” organizuje i provodi Organizator – Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem: Mostarsko raskršće 1, 71240 Hadžići, Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: Organizator), ID broj: 4200200160006, PDV broj: 200200160006.

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra započinje 01.02.2022. godine i traje do 01.03.2022. godine.

3. PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se organizuje i provodi na cjelokupnom području Federacije Bosne  i Hercegovine, isključivo u maloprodajnim objektima trgovačkog lanca: BINGO d.o.o.

4. PRAVO NA UČEŠĆE

U nagradnoj igri može učestvovati fizičko lice koje kupi najmanje jedan Moster proizvod iz člana 5. ovih Pravila, u jednom od prodajnih mjesta trgovačkog lanca Bingo d.o.o. na području Federacije BIH.

U promotivnoj nagradnoj igri mogu učestvovati samo lica sa navršenih 18 godina (punoljetne osobe), koja imaju prebivalište na području Bosne i Hercegovine.

Pravo na učešće nemaju osobe zaposlene kod Organizatora, osobe zaposlene kod društva  Bingo d.o.o., osobe zaposlene kod društva Konzept Social Media Services Sarajevo, kao poslovnog partnera Organizatora, koji informatički podržava organizaciju ove nagradne igre, te kod neovisnih partnera, u reklamnim agencijama uključenim u ovu promociju, kao i najbliži članovi porodice (supružnici i djeca te roditelji, braća i sestre koji žive s njima u zajedničkom domaćinstvu) bilo koje od navedenih osoba.

Dobitnik nagrade pružit će sve informacije i dokumente potrebne da bi se mogla primijeniti Pravila i ostali odgovarajući zakoni.

Dobitnik ne može biti maloljetna osoba, a punoljetne osobe sa ograničenom sposobnosti podobne su primiti nagradu samo uz odobrenje zakonskog staratelja. U tom slučaju zakonski staratelj mora predati potrebne dokumente, uključujući izjavu o pravu na učešće, izjavu o oslobađanju od odgovornosti, izjavu o ustupanju prava na javno objavljivanje te izjavu o prihvaćanju nagrade

5. SVRHA ORGANIZIRANJA NAGRADNE IGRE

Svrha organiziranja nagradne igre je promocija proizvoda Organizatora iz kategorije energetskih pića, i to: Monster Energy, Monster Ultra White, Monster The Doctor, Monster Hamilton, Monster Mango Loco, Monster Pipe Punch, Monster Ultra Blue, Monster Pacific Punch, u nepovratnom aluminijskom pakovanju od 0,5 lit (0,5 L CAN).

6. NAČIN UČESTVOVANJA

 1. a) Pravo učešća se stiče kupovinom najmanje jednog od prethodno navedenih Monster proizvoda isključivo u trgovačkom lancu Bingo d.o.o.. Učesnik je dužan sačuvati originalni račun kao dokaz prava učešća u nagradnoj igri.
 2. b) Učesnik se registruje putem korporativne internet stranice: monsterenergypromotion.ba.

Prilikom registracije učesnik je dužan unijeti sljedeće lične podatke:

 • Ime i prezime
 • Mjesto i adresa prebivališta
 • Godina rođenja
 • Adresa elektronske pošte (e-mail)
 • Broj mobitela
 • fiskalnog računa kao potvrdu kupovine
 1. c) Po ispravnom unosu učesnik će primiti povratnu elektronsku poštu (e-mail) kojom je obaviješten da je njegova registracija zaprimljena i da uredno učestvuju u nagradnoj igri sljedećeg sadržaja:
 • „Tvoj kod je registrovan. Prati monsterenergypromotion.ba za informacije o dobitnicima.“
 • Ukoliko je učesnik unio pogrešan, iskorišten ili neispravan fiskalni račun, primiće povratni mail u kojem se obavještava da nije uspješno registrovan za učešće u nagradnoj igri, sljedećeg sadržaja:
 • „Tvoj kod nažalost nije važeći, unesi ispravan kod sa fiskalnog računa za prijavu”

Uspješnom registracijom i pod uslovima definisanih ovim pravilima, učesnik učestvuje u izvlačenju nagrada, koja se izvlači na kraju nagradne igre.

Dobitnik se obavještava putem telefona, a na osnovu broja mobitela koji je naveden prilikom registracije. Ukoliko je dobitnik naveo pogrešan broj kontaktirat će se alternativni dobitnik. Obzirom da je samo jedan dobitnik u ovoj nagradnoj igri, isti će prilikom obavještavanja imati mogućnost izbora jedne od dole navedenih potencijalnih nagrada.

d) Svi zaprimljeni brojevi fiskalnih računa nalazit će se pod kontrolom Organizatora i bit će odbijeni ako nisu nabavljeni kroz legitimne, dozvoljene prodajne kanale. Svi brojevi koji su reproducirani, duplirani, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao legitimni, bit će odbijeni. Ukoliko se naknadnom provjerom utvrdi da je učesnik koristio broj računa koji nije račun iz trgovačkog lanca Bingo d.o.o. gubi pravo učešća u ovoj nagradnoj igri.

e) Učesnik je dužan sačuvati račun od kupovine, kao dokaz o pravu na učešće u nagradnoj igri, odnosno prilikom preuzimanja eventualne nagrade.

f) U nagradnoj igri svaki kupac može sudjelovati neograničeni broj puta s različitim računima, ali može osvojiti samo jednu nagradu za koju je izvučen.

g) Po jednom računu je moguće poslati samo 1 prijavu.

7. IZVLAČENJE NAGRADE

U izvlačenju će učestvovati sve važeće prijave primljene unutar perioda trajanja nagradne igre, a koje udovoljavaju uvjetima važećih pravila igre.

Javno izvlačenje nagrada obavit će se u poslovnim prostorijama Organizatora na adresi u Sarajevu, Mostarsko raskršće broj 1, 71 2240 Hadžići, dana 04.03.2022. godine u 15:00 časova.

Obzirom da je samo jedan dobitnik isti će biti izvučen automatski, slučajnim kompjuterskim odabirom. Izvlačenje će nadgledati tročlani komitet koga odabere Organizator. O toku izvlačenja će se voditi zapisnik. Odluka komiteta je konačna i obavezujuća i neće biti dozvoljena dalja korespondencija. Prilikom izvlačenja također će se izvući i alternativni dobitnici u slučaju potrebe za kontaktiranjem istih ukoliko se u procesu verifikacije od strane Komisije utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za uručivanje nagrade prvom izvučenom učesniku.

Svaki učesnik u nagradnoj igri može sudjelovati samo pod svojim imenom i prezimenom te sudjelovanjem u nagradnoj igri potvrđuje da su svi navedeni lični podaci u okviru njegovog korisničkog profila u aplikaciji isključivo njegovi lični podaci te da se slaže s ovim Pravilima.

 1. NAGRADA I NJENA PRIBLIŽNA MALOPRODAJNA VRIJEDNOST

Ukupna novčana vrijednost nagrade iznosi približno 5.000 KM (PDV je uključen u navedeni iznos) što predstavlja ukupni nagradni fond.

Nagrada se sastoji od jednog putovanja na Ultra Snowsport događaj u gradu Crans-Montana, Švicarska, u periodu od 15.04.2022 do 05.05.2022.godine.

Organizator zadržava pravo da usljed razloga više sile (pandemija ili neki drugi razlozi na koje Organizator ne može utjecati) a koja bi prouzrokvala odgađanje ii otkazivanje događaja, dobitniku uruči zamjensku nagradu u sportskoj opremi iz trgovine Intersport po izboru dobitnika,  u visini nagradnog fonda.

Nagradno putovanje ne uključuje osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Preporučujemo da putnik/dobitnik dodatna osiguranja uplati u jednoj od osiguravajućih kuća, po vlastitiom izboru.

Organizator ili bilo koji privredni subjekt angažovan od strane organizatora za provedbu nagradne igre ne preuzimaju bilo koji oblik odgovornosti i  bilo kakvo pravo na odštetu zbog učešća  u nagradnoj igri. Organizator također ne preuzima ni bilo kakvu odgovornost za lične ozljede ili štetu iz takvih ozljeda do kojih može doći tokom putovanja i boravka na lokaciji nagradnog putovanja u navedenom periodu, te ne može davati nikakve garancije u vezi problema do kojih može doći tokom putovanja

Učesnici prihvaćaju obavezu da u slučaju dobitka, sami osiguraju vlastitu putnu dokumentaciju potrebnu za ulazak u Švicarsku (važeći pasoš ), kao i putno osiguranje koje uključuje  zdravstveno i životno osiguranje tokom putovanja kao i osiguranje lične imovine tokom putovanja.

Organizator nije odgovoran za bilo kakve štetne posljedice koje bi učesnik pretrpio na ovom nagradnom putovanju.

 

9. OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA I URUČENJE NAGRADE

Dobitnik nagrade bit će obaviješten putem telefona i slanjem elektronske pošte na osnovu dostavljenih podataka iz registracije Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnika nagrade u roku od 7 dana, dobitnik gubi nagradu, a obavještava se alternativni dobitnik u narednih 7 dana. Pravo na nagradu može biti prebačeno na treće lice putem punomoći pobjednika pred nadležnim sudom.

Dobitnik nagrade je dužan dati sve potrebne informacije, kontakt osobi Organizatora nagradne igre, te poslati dobitni račun Organizatoru, čime dokazuje pravo učešć odnosno kupovinu Monster proizvoda u trgovačkom lancu Bingo d.o.o..

Dobitnik nagrade može biti pozvan da učestvuje u javnim događajima, te prihvaća uvjet da njegovi osobni podaci mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i video materijal od strane Organizatora i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu Organizatoru da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez kompenzacije.

Ova pravila će biti objavljena u najmanje jednim dnevnim novinama na području Federacije BiH po dobijanju saglasnosti Ministarstva finansija FBiH.

Rezultati nagradne igre i ime dobitnika nagrade biće objavljeno na web stranici Organizatora : https://ba.coca-colahellenic.com., u roku od 7 dana od nagradnog izvlačenja.

Nadležni sud u slučaju spora je Općinski sud u Sarajevu.

10. PROVJERA PRAVA NA UČEŠĆE

Nagrada će biti uručena samo ako dobitnik ima pravo da učestvuje i ako u potpunosti prihvaća ova Pravila. Ako izvučeni dobitnik nema pravo na učešće, onda se obavještava alternativni dobitnik.

11. POREZ, ZAMJENA, PRIJENOS I ODGOVORNOST U VEZI S NAGRADOM

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradom, osim poreza na dohodak dobitnika nagrade u skladu sa važećim zakonskim propisima. Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu. Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši uručenje dobitnicima

12. OTKAZIVANJE

Organizator ima pravo da jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, uz obavještenje ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile. Ukoliko bi nastala neka od navedenih okolnosti, izvlačenje i distribucija nagrada bit će odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora, neovisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati

13. ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Samim učešćem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvaćaju da ih ova Zvanična pravila obavezuju.

Dodatne informacije iz ovih Zvaničnih pravila mogu se dobiti pozivom na besplatnu Coca-Cola info liniju: 080 020 100 ili putem e-mail: info.ba@cchellenic.com, svakim danom od 9 do 17 sati, u periodu od 01.02.2022. do 01.03.2022. godine.

Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike.

Ova Pravila stupaju na snagu danom odobrenja Federalnog ministarstva finansija (FMF FBiH) a primjenjivat će se od datuma početka nagradne igre pa do datuma završetka nagradne igre.

U Sarajevu,

Broj: 0101- 93/22

Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo

All rights reserved.