Skip to main content
PRIJAVI SE

KUPI MONSTER, SAČUVAJ RAČUN I OSVOJI GAMING RACING SIMULATOR

PRIJAVI SE od 10.07 do 10.09.

 Pravila nagradne igre

„Gaming Racing Simulator“

1.              OSNOVNE INFORMACIJE O PRIREĐIVAČU NAGRADNE IGRE

U skladu s Pravilnikom o sadržaju pravila, uvjetima i načinu priređivanja nagradnih igara („Sl. Novine Federacije BiH“ br. 30/16, 63/19, 92/20 12/22 i 67/23), ovu nagradnu igru pod nazivom „Gaming Racing Simulator“ organizira i provodi Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, sa sljedećim sjedištem: Mostarsko raskršće 1, 71240 Hadžići, koju zastupa po punomoći , Kenan Idrizović, regionalni rukovodilac prodaje (u daljem tekstu: Organizator), ID-broj: 4200200160006, PDV broj: 200200160006, uz saglasnost Federalnog ministarstva finansija.

 1. NAZIV NAGRADNE IGRE

2.1. Naziv nagradne igre je  „Gaming Racing Simulator“.

3.              TRAJANJE I SVRHA PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE

3.1. Nagradna igra će početi dana 10.07.2024. godine, odvijati će se u skladu s ovim Pravilima i završiti će se zaključno sa 10.09.2024. godine.

3.2. Svrha organizovanja nagradne igre je promocija proizvoda Organizatora iz kategorije gaziranih bezalkoholnih pića i to:  Monster Energy, Monster Ultra White, Monster The Doctor, Monster Hamilton, Monster Mango Loco, Monster Pipeline Punch, Monster Ultra Blue, Monster Pacific Punch, Monster Ultra Paradise, Monster Ultra Fiesta, Monster Ultra Khaotic, Monster Aussie Lemonadea koje na tržište stavlja Organizator.

 

3.3. Nagradna igra organizuje se na području Federacije Bosne i Hercegovine u maloprodajnim objektima trgovačkog lanca Robot General Trading CO d.o.o..

3.4. Organizator će prije početka nagradne igre, objaviti Pravila nagradne igre u jednim dnevnim novinama dostupnim na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, i navesti broj i datum Rješenja Federalnog ministarstvo finansija, kojim je data saglasnost na ova Pravila.

3.5. Organizator će obezbjediti sve preduslove tokom trajanja ove nagradne igre, kojima će u najvećoj mogućoj mjeri omogućiti obavezno izvlačenje dobitnika svih nagrada i podjelu cjelokupnog nagradnog fonda.

3.6. Organizator će nagradnu igru provesti pod uslovima, koji su u skladu i sa drugim zakonskim i podzakonskim propisima i opštim moralnim načelima.

3.7. Za vrijeme trajanja nagradne igre, pravila su dostupna i na web stranici: https://ba.coca-colahellenic.com.

 1. USLOVI UČESTVOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

4.1. Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva fizička lica s prebivalištem u Bosni i Hercegovini starija od 18 (osamnaest) godina koja u periodu trajanja nagradne igre kupe jedan ili više proizvoda Organizatora iz člana 3. ovih pravila na maloprodajnim mjestima pravnog lica Robot General Trading CO d.o.o., (dalje u tekstu: Partner), na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, i koji za obavljenu kupovinu posjeduju originalni fiskalni račun u papirnoj formi kao dokaz stjecanja prava na učešće, te se uspješno registruju na korporativnu internet stranicu ,kako je to opisano u nastavku ovih Pravila.

4.2. Nakon obavljene kupovine proizvoda koji su predmet nagradne igre, Učesnik se registruje putem korporativne internet stranice: www.monsterenergypromotion.ba.

4.3. Prilikom registracije učesnik je dužan unijeti sljedeće lične podatke:

 • Ime i prezime
 • Mjesto i adresa prebivališta
 • Godina rođenja
 • Adresa elektronske pošte (e-mail)
 • Broj telefona
 • fiskalnog računa kao potvrdu kupovine

4.4. Po ispravnom unosu učesnik će primiti povratnu elektronsku poštu (e-mail) kojom je obaviješten da je njegova registracija zaprimljena i da uredno učestvuju u nagradnoj igri sljedećeg sadržaja:

 • „Tvoj kod je registrovan. Prati monsterenergypromotion.ba za informacije o Dobitniku.“
 • Ukoliko je učesnik unio pogrešan, iskorišten ili neispravan fiskalni račun, primiće povratni mail u kojem se obavještava da nije uspješno registrovan za učešće u nagradnoj igri, sljedećeg sadržaja:
 • „Tvoj kod nažalost nije važeći, unesi ispravan kod sa fiskalnog računa za prijavu”

4.5. Uspješnom registracijom učesnik je ispunio sve preduslove učešća u izvlačenju nagrade, koja se izvlači po okončanju perioda trajanja nagradne igre.

4.6. Svi zaprimljeni brojevi fiskalnih računa nalazit će se pod kontrolom Organizatora i biti će odbijeni ako nisu nabavljeni kroz legitimne, dozvoljene prodajne kanale. Svi brojevi koji su reproducirani, duplirani, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao legitimni, bit će odbijeni.

4.7. Učesnik je dužan sačuvati originalni račun od kupovine, kao dokaz o pravu učešću u nagradnoj igri, te isti Organizatoru učiniti dostupnim ukoliko bude izvučen kao dobitnik u nagradnom izvlačenju.

4.8. Činom registracije prema gore navedenim uputama, učesnik potvrđuje da je upoznat s ovim Pravilima, da je sa istim saglasan i da će ih poštovati.

4.9. Svaki učesnik u nagradnoj igri može učestvovati samo pod svojim imenom i prezimenom te učešćem u nagradnoj igri potvrđuje da su svi navedeni lični podaci u okviru njegovog korisničkog profila u aplikaciji isključivo njegovi lični podaci te da se slaže s ovim Pravilima.

4.10. Pravo na učešće nemaju osobe zaposlene kod Organizatora, osobe zaposlene kod Partnera koji učestvuje u realizaciji ove nagradne igre, u reklamnim agencijama uključenim u ovu promociju, kao i najbliži članovi porodice bilo koje od navedenih osoba (supružnici, djeca i roditelji te braća i sestre ukoliko žive s njima u zajedničkom domaćinstvu). Organizator zadržava pravo da po vlastitom nahođenju izvrši provjeru gore navedenih činjenica.

4.11. Dobitnik nagrade ne može biti maloljetna osoba, a punoljetne osobe sa ograničenom sposobnosti podobne su primiti nagradu samo uz odobrenje zakonskog staratelja. U tom slučaju zakonski staratelj mora predati potrebne dokumente, uključujući izjavu o pravu na učešće, izjavu o oslobađanju od odgovornosti, izjavu o ustupanju prava na javno objavljivanje te izjavu o prihvaćanju nagrade.

 1. NAČIN IZVLAČENJA DOBITNIKA NAGRADE

5.1. U izvlačenju će učestvovati sve važeće prijave primljene unutar perioda trajanja nagradne igre, a koje zadovoljavaju uvjete Pravila. Izvlači se jedan dobitnik i jedan alternativni dobitnik koji se smatra dobitnikom samo u slučaju da prvobitno izvučeni dobitnik ne ispunjava uslove (npr. dobitnik izjavi da je izgubio fiskalni račun, i sl. ) ili u slučaju da prvobitnog dobitnika nije moguće obavijestiti o osvajanju nagrade u roku od 8 dana, jer je naveo nepostojeću ili pogrešnu adresu ili kontakt telefon.

5.2. Javno izvlačenje za ovu nagradnu igru će se odvijati metodom slučajnog odabira (elektronskim putem) i održati će se u sjedištu Organizatora na adresi: Mostarsko raskršće broj 1, Hadžići dana 13.09.2024. godine u 13:00 sati.

 

5.3.  Za ovu nagradu izvlači se i 1 alternativi dobitnik.

 1. SASTAV KOMISIJE ZA IZVLAČENJE NAGRADA

6.1. Organizator će imenovati Komisiju (najmanje tri člana), koja će nadgledati regularnost javnog izvlačenja dobitnika.

6.2. O toku izvlačenja Komisija će voditi zapisnik koji će minimalno sadržavati:

 1. a) mjesto, vrijeme i način izvlačenja dobitnika
 2. b) broj i datum Rješenja Federalnog ministarstva finansija,
 3. c) datum i naziv medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena,
 4. d) imena i prezimena članova komisije,
 5. e) imena, prezimena i adrese dobitnika
 6. f) naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika.

 

 1. FOND NAGRADA

7.1. U ovoj nagradnoj igri učesnici mogu osvojiti jednu nagradu u robi koja se sastoji od:

NAGRADA
Nagrada Količina Cijena bez PDV-a Total
Gaming Racing Simulator 1 10.000 KM 10.000
TOTAL 10.000 KM

7.2. Nagradni fond se ne može zamijeniti za novac. Dobitnik nema pravo zahtijevati drugačiju nagradu ili nagradu čija vrijednost prelazi iznos naveden u ovom članu Pravila.

 1. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA I OBJAVLJIVANJA DOBITNIKA

8.1. Organizator je dužan najkasnije u roku od 8 dana od dana izvlačenja, obavijestiti dobitnika o osvojenoj nagradi putem e-maila i telefonom, koji je ostavljen prilikom registracije, te će tražiti od Dobitnika sve potrebne informacije kako bi se nagrada uspješno uručila.

8.2. Rezultati nagradne igre i ime dobitnika nagrade i alternalitvnog dobitnika biće objavljeno na web stranici Organizatora : https://ba.coca-colahellenic.com., u roku od 7 dana od nagradnog izvlačenja.

8.3. Ukoliko zbog okolnosti za koje nije kriv Organizator (dostavljeni pogrešni lični podatci od strane učesnika, učesnik se ne nalazi na navedenoj adresi, vanredne okolnosti i sl.), nije moguće obavjestiti glavnog dobitnika / alternativnog dobitnika o osvojenoj nagradi, kao i to da glavni dobitnik/alternativni dobitnik ne predoči orginal fisklani račun kao dokaz o kupovini promotivnog proizvoda, Organizator će postupiti u skladu sa članom 11. Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara.

 1. MJESTO I ROK ZA PODIZANJE NAGRADA

9.1. Dobitnik nagrade dužan je dati sve potrebne informacije osobi za kontakt Organizatora nagradne igre u roku od 7 dana od dana obavještenja iz člana 8.1., kako bi mu se nagrada uspješno uručila. Dobitnik nagrade dužan je dati dokaz o identitetu, te je dužan predočiti dokaz o kupovini promotivnog proizvoda (račun) na osnovu kojeg je stekao pravo učešća u ovoj nagradnoj igri i to slanjem scan računa na email adresu: info.ba@cchellenic.com. Ukoliko dobitnik ne predoči dokaz o kupovini promotivnog proizvoda, odnosno scan fiskalnog računa, Organizator će kontaktirati alternativnog dobitnika te nagradu uručiti prema istom postupku.

 • Dobitniku će nagrada biti uručena lično ili putem brze pošte, u roku propisanom članom 14. Pravilnika o sadržaju pravila, uvjetima i načinu priređivanja nagradnih igara („Sl. Novine Federacije BiH“ br. 30/16, 63/19, 92/20 12/22 i 67/23).
 • Ako dobitnik u roku od 30 dana od dana prijema obavijesti o osvojenoj nagradi, ne preuzme osvojenu nagradu, gubi pravo na nagradu a Organizator će postupiti u skladu sa članom 11. Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara.
 • Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik je potpisuje izjavu o preuzimanju nagrade.
 • Organizator je odgovoran za pravovremeno i tačno informisanje učesnika u nagradnoj igri o njegovim pravima i obavezama kod preuzimanja nagrada.
 • Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornosti za bilo kakvu štetu koja bi eventualno nastala kao posljedica nakon preuzimanja ili korištenjem nagrade, osim u dijelu preuzetih obaveza iz člana 7. stav.
 • Porez na dohodak na nagradu ostvarenu učešćem u nagradnoj igri, obračunat će se u skladu sa propisima Zakona o porezu na dohodak FBiH i pada na teret Organizatora.
 • Učesnici mogu biti pozvani da učestvuju u javnim događajima. Dobitnici u nagradnoj igri prihvataju uvjet da njihova imena, adrese i fotografije mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i videomaterijal od Organizatora i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu Organizatoru da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez kompenzacije.
 1. USLOVI POD KOJIM SE NAGRADNA IGRA MOŽE IZMJENITI, PREKINUTI ILI OTKAZATI
 • Pravila nagradne igre ne mogu se mijenjati nakon što je nagradna igra počela, osim ukoliko za to postoje opravdani razlozi ili zbog nastupanja okolnosti više sile.
 • U slučaju prekida ili otkazivanja nagradne igre usljed nastupanja vanrednih okolnosti, organizator će o navedenom obavijestiti Federalno ministarstvo finansija.
 • Federalno ministarstvo finansija daje saglasnost na izmjenu pravila igre, prekid i otkazivanje nagradne igre, ukoliko su razlozi zbog kojih se traži dokazani od strane Organizatora ili opštepoznati, a Organizator će učesnike o navedenom obavijestiti na isti način na koji su objavljena ranije odobrena pravila nagradne igre.
 • Ukoliko nagradni fond nakon završetka nagradne igre ne bude podjeljen učesnicima na način predviđen Pravilima ove nagradne igre (usljed isteka roka za podizanje nagrada, nepostojanje dovoljnog broja učesnika, nepostojanje orginal fiskalnog računa kao dokaz o kupovini i sl.) ili zbog eventualnog prekida odnosno otkazivanja igre usljed dejstva okolnosti koje imaju karakter više sile, organizator će nagradni fond prodati, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti ravnomjerno na račune humanitarnih organizacija navedenih u članu 17. stav (1) Zakona o igrama na sreću.
 1. KORIŠTENJE LIČNIH PODATAKA
 • Učešćem u nagradnoj igri, učesnici potvrđuju prihvaćanje ovih Pravila i daju saglasnost Organizatoru da prikuplja i obrađuje navedene lične podatke isključivo u svrhu provođenja ove nagradne igre i na način kako je to opisano u ovim Pravilima. Prikupljeni lični podaci koriste se za samo evidenciju Organizatora.
 • Organizator je odgovoran za obradu podataka u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka, i poduzeti će sve potrebne mjere da bi se osiguralo sigurno korištenje i obrada ličnih podataka učesnika u nagradnoj igri i u skladu sa važećim propisima, a učesnici imaju pravo da budu informisani o činjenici da se podaci prikupljaju i da budu budu upoznati sa podacima.
 • Učesnik u nagradnoj igri je odgovoran za davanje tačnih podataka Organizatoru, u cilju provođenja ove nagradne igre.
 • Učesnici prihvaćanjem ovih Pravila daju svoju saglasnost da, ako postanu dobitnici nagrada, organizator može proslijediti njihove lične podatke trećim licima (odabranoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave osvojene nagrade u nagradnoj igri, u računovodstvene svrhe radi eventualnog plaćanja poreza na dohodak), isključivo u svrhu provođenja ove nagradne igre.
 • Svojim učešćem u nagradnoj igri učesnici su saglasni da, ako postanu dobitnikom nagrade, njihove lične podatke (ime i prezime) Priređivač može objaviti i iskoristiti bez naknade u štampanom, zvučnom i slikovnom obliku te videozapisu. Učesnici nagradne igre svojim učešćem pristaju na prikupljanje, upotrebu i objavu njihovih ličnih podataka navedenih u korisničkom profilu u promotivne svrhe povezane s nagradnom igrom i proizvodima koji su uključeni u nagradnu igru.
 • Organizator će lične podatke učesnika čuvati onoliko vremena koliko je to potrebno za potpunu realizaciju ove nagradne igre.
 • Učesnik može u bilo kojem trenutku povući svoju saglasnost za obradu ličnih podataka dopisom na adresu Organizatora, i prihvaća da takvo povlačenje saglasnosti uzrokuje nemogućnost daljnjeg učešća u nagradnoj igri.
 1. NADLEŽNOST SUDA

14.1. Sve žalbe, prigovore i reklamacije rješava Priređivač nagradne igre. U slučaju opravdanih pritužbi, Priređivač se obavezuje da će ih otkloniti u najkraćem mogućem roku i obavijestiti učesnika.

14.2  Svi eventualni sporovi između Priređivača i učesnika odnosno dobitnika rješavaće se sporazumno. 14.3. U slučaju da spor nije moguće rješiti sporazumno, isti rješava Općinski sud u Sarajevu.

U Sarajevu, 30.05.2024. godine

Broj:0101- 570/24

ORGANIZATOR:

Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo

p.p Kenan Idrizović, regionalni rukovodilac prodaje

OSVOJI GAMING RACING SIMULATOR

PRIJAVI SE

Monster Energy Promo
BF predstavlja broj fiskalnog računa i nalazi se na računu odmah iznad datuma izdavanja. Dolazi u formatu "BF:417676"

Pravila nagradne igre

 Pravila nagradne igre

„Gaming Racing Simulator“

1.              OSNOVNE INFORMACIJE O PRIREĐIVAČU NAGRADNE IGRE

U skladu s Pravilnikom o sadržaju pravila, uvjetima i načinu priređivanja nagradnih igara („Sl. Novine Federacije BiH“ br. 30/16, 63/19, 92/20 12/22 i 67/23), ovu nagradnu igru pod nazivom „Gaming Racing Simulator“ organizira i provodi Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, sa sljedećim sjedištem: Mostarsko raskršće 1, 71240 Hadžići, koju zastupa po punomoći , Kenan Idrizović, regionalni rukovodilac prodaje (u daljem tekstu: Organizator), ID-broj: 4200200160006, PDV broj: 200200160006, uz saglasnost Federalnog ministarstva finansija.

 

 1. NAZIV NAGRADNE IGRE

2.1. Naziv nagradne igre je  „Gaming Racing Simulator“.

3.              TRAJANJE I SVRHA PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE

3.1. Nagradna igra će početi dana 10.07.2024. godine, odvijati će se u skladu s ovim Pravilima i završiti će se zaključno sa 10.09.2024. godine.

3.2. Svrha organizovanja nagradne igre je promocija proizvoda Organizatora iz kategorije gaziranih bezalkoholnih pića i to:  Monster Energy, Monster Ultra White, Monster The Doctor, Monster Hamilton, Monster Mango Loco, Monster Pipeline Punch, Monster Ultra Blue, Monster Pacific Punch, Monster Ultra Paradise, Monster Ultra Fiesta, Monster Ultra Khaotic, Monster Aussie Lemonadea koje na tržište stavlja Organizator.

 

3.3. Nagradna igra organizuje se na području Federacije Bosne i Hercegovine u maloprodajnim objektima trgovačkog lanca Robot General Trading CO d.o.o..

 

3.4. Organizator će prije početka nagradne igre, objaviti Pravila nagradne igre u jednim dnevnim novinama dostupnim na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, i navesti broj i datum Rješenja Federalnog ministarstvo finansija, kojim je data saglasnost na ova Pravila.

 

3.5. Organizator će obezbjediti sve preduslove tokom trajanja ove nagradne igre, kojima će u najvećoj mogućoj mjeri omogućiti obavezno izvlačenje dobitnika svih nagrada i podjelu cjelokupnog nagradnog fonda.

3.6. Organizator će nagradnu igru provesti pod uslovima, koji su u skladu i sa drugim zakonskim i podzakonskim propisima i opštim moralnim načelima.

3.7. Za vrijeme trajanja nagradne igre, pravila su dostupna i na web stranici: https://ba.coca-colahellenic.com.

 

 1. USLOVI UČESTVOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

4.1. Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva fizička lica s prebivalištem u Bosni i Hercegovini starija od 18 (osamnaest) godina koja u periodu trajanja nagradne igre kupe jedan ili više proizvoda Organizatora iz člana 3. ovih pravila na maloprodajnim mjestima pravnog lica Robot General Trading CO d.o.o., (dalje u tekstu: Partner), na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, i koji za obavljenu kupovinu posjeduju originalni fiskalni račun u papirnoj formi kao dokaz stjecanja prava na učešće, te se uspješno registruju na korporativnu internet stranicu ,kako je to opisano u nastavku ovih Pravila.

 

4.2. Nakon obavljene kupovine proizvoda koji su predmet nagradne igre, Učesnik se registruje putem korporativne internet stranice: www.monsterenergypromotion.ba.

 

4.3. Prilikom registracije učesnik je dužan unijeti sljedeće lične podatke:

 • Ime i prezime
 • Mjesto i adresa prebivališta
 • Godina rođenja
 • Adresa elektronske pošte (e-mail)
 • Broj telefona
 • fiskalnog računa kao potvrdu kupovine

 

4.4. Po ispravnom unosu učesnik će primiti povratnu elektronsku poštu (e-mail) kojom je obaviješten da je njegova registracija zaprimljena i da uredno učestvuju u nagradnoj igri sljedećeg sadržaja:

 • „Tvoj kod je registrovan. Prati monsterenergypromotion.ba za informacije o Dobitniku.“
 • Ukoliko je učesnik unio pogrešan, iskorišten ili neispravan fiskalni račun, primiće povratni mail u kojem se obavještava da nije uspješno registrovan za učešće u nagradnoj igri, sljedećeg sadržaja:
 • „Tvoj kod nažalost nije važeći, unesi ispravan kod sa fiskalnog računa za prijavu”

 

4.5. Uspješnom registracijom učesnik je ispunio sve preduslove učešća u izvlačenju nagrade, koja se izvlači po okončanju perioda trajanja nagradne igre.

 

4.6. Svi zaprimljeni brojevi fiskalnih računa nalazit će se pod kontrolom Organizatora i biti će odbijeni ako nisu nabavljeni kroz legitimne, dozvoljene prodajne kanale. Svi brojevi koji su reproducirani, duplirani, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao legitimni, bit će odbijeni.

 

4.7. Učesnik je dužan sačuvati originalni račun od kupovine, kao dokaz o pravu učešću u nagradnoj igri, te isti Organizatoru učiniti dostupnim ukoliko bude izvučen kao dobitnik u nagradnom izvlačenju.

 

4.8. Činom registracije prema gore navedenim uputama, učesnik potvrđuje da je upoznat s ovim Pravilima, da je sa istim saglasan i da će ih poštovati.

 

4.9. Svaki učesnik u nagradnoj igri može učestvovati samo pod svojim imenom i prezimenom te učešćem u nagradnoj igri potvrđuje da su svi navedeni lični podaci u okviru njegovog korisničkog profila u aplikaciji isključivo njegovi lični podaci te da se slaže s ovim Pravilima.

 

4.10. Pravo na učešće nemaju osobe zaposlene kod Organizatora, osobe zaposlene kod Partnera koji učestvuje u realizaciji ove nagradne igre, u reklamnim agencijama uključenim u ovu promociju, kao i najbliži članovi porodice bilo koje od navedenih osoba (supružnici, djeca i roditelji te braća i sestre ukoliko žive s njima u zajedničkom domaćinstvu). Organizator zadržava pravo da po vlastitom nahođenju izvrši provjeru gore navedenih činjenica.

 

4.11. Dobitnik nagrade ne može biti maloljetna osoba, a punoljetne osobe sa ograničenom sposobnosti podobne su primiti nagradu samo uz odobrenje zakonskog staratelja. U tom slučaju zakonski staratelj mora predati potrebne dokumente, uključujući izjavu o pravu na učešće, izjavu o oslobađanju od odgovornosti, izjavu o ustupanju prava na javno objavljivanje te izjavu o prihvaćanju nagrade.

 

 

 

 1. NAČIN IZVLAČENJA DOBITNIKA NAGRADE

5.1. U izvlačenju će učestvovati sve važeće prijave primljene unutar perioda trajanja nagradne igre, a koje zadovoljavaju uvjete Pravila. Izvlači se jedan dobitnik i jedan alternativni dobitnik koji se smatra dobitnikom samo u slučaju da prvobitno izvučeni dobitnik ne ispunjava uslove (npr. dobitnik izjavi da je izgubio fiskalni račun, i sl. ) ili u slučaju da prvobitnog dobitnika nije moguće obavijestiti o osvajanju nagrade u roku od 8 dana, jer je naveo nepostojeću ili pogrešnu adresu ili kontakt telefon.

 

5.2. Javno izvlačenje za ovu nagradnu igru će se odvijati metodom slučajnog odabira (elektronskim putem) i održati će se u sjedištu Organizatora na adresi: Mostarsko raskršće broj 1, Hadžići dana 13.09.2024. godine u 13:00 sati.

 

5.3.  Za ovu nagradu izvlači se i 1 alternativi dobitnik.

 

 

 1. SASTAV KOMISIJE ZA IZVLAČENJE NAGRADA

6.1. Organizator će imenovati Komisiju (najmanje tri člana), koja će nadgledati regularnost javnog izvlačenja dobitnika.

6.2. O toku izvlačenja Komisija će voditi zapisnik koji će minimalno sadržavati:

 1. a) mjesto, vrijeme i način izvlačenja dobitnika
 2. b) broj i datum Rješenja Federalnog ministarstva finansija,
 3. c) datum i naziv medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena,
 4. d) imena i prezimena članova komisije,
 5. e) imena, prezimena i adrese dobitnika
 6. f) naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika.

 

 1. FOND NAGRADA

7.1. U ovoj nagradnoj igri učesnici mogu osvojiti jednu nagradu u robi koja se sastoji od:

NAGRADA
Nagrada Količina Cijena bez PDV-a Total
Gaming Racing Simulator 1 10.000 KM 10.000
TOTAL 10.000 KM

 

7.2. Nagradni fond se ne može zamijeniti za novac. Dobitnik nema pravo zahtijevati drugačiju nagradu ili nagradu čija vrijednost prelazi iznos naveden u ovom članu Pravila.

 

 

 1. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA I OBJAVLJIVANJA DOBITNIKA

 

8.1. Organizator je dužan najkasnije u roku od 8 dana od dana izvlačenja, obavijestiti dobitnika o osvojenoj nagradi putem e-maila i telefonom, koji je ostavljen prilikom registracije, te će tražiti od Dobitnika sve potrebne informacije kako bi se nagrada uspješno uručila.

8.2. Rezultati nagradne igre i ime dobitnika nagrade i alternalitvnog dobitnika biće objavljeno na web stranici Organizatora : https://ba.coca-colahellenic.com., u roku od 7 dana od nagradnog izvlačenja.

 

8.3. Ukoliko zbog okolnosti za koje nije kriv Organizator (dostavljeni pogrešni lični podatci od strane učesnika, učesnik se ne nalazi na navedenoj adresi, vanredne okolnosti i sl.), nije moguće obavjestiti glavnog dobitnika / alternativnog dobitnika o osvojenoj nagradi, kao i to da glavni dobitnik/alternativni dobitnik ne predoči orginal fisklani račun kao dokaz o kupovini promotivnog proizvoda, Organizator će postupiti u skladu sa članom 11. Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara.

 

 1. MJESTO I ROK ZA PODIZANJE NAGRADA

9.1. Dobitnik nagrade dužan je dati sve potrebne informacije osobi za kontakt Organizatora nagradne igre u roku od 7 dana od dana obavještenja iz člana 8.1., kako bi mu se nagrada uspješno uručila. Dobitnik nagrade dužan je dati dokaz o identitetu, te je dužan predočiti dokaz o kupovini promotivnog proizvoda (račun) na osnovu kojeg je stekao pravo učešća u ovoj nagradnoj igri i to slanjem scan računa na email adresu: cchbc-ba-l2@ticket4tango.com. Ukoliko dobitnik ne predoči dokaz o kupovini promotivnog proizvoda, odnosno scan fiskalnog računa, Organizator će kontaktirati alternativnog dobitnika te nagradu uručiti prema istom postupku.

 • Dobitniku će nagrada biti uručena lično ili putem brze pošte, u roku propisanom članom 14. Pravilnika o sadržaju pravila, uvjetima i načinu priređivanja nagradnih igara („Sl. Novine Federacije BiH“ br. 30/16, 63/19, 92/20 12/22 i 67/23).
 • Ako dobitnik u roku od 30 dana od dana prijema obavijesti o osvojenoj nagradi, ne preuzme osvojenu nagradu, gubi pravo na nagradu a Organizator će postupiti u skladu sa članom 11. Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara.
 • Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik je potpisuje izjavu o preuzimanju nagrade.
 • Organizator je odgovoran za pravovremeno i tačno informisanje učesnika u nagradnoj igri o njegovim pravima i obavezama kod preuzimanja nagrada.
 • Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornosti za bilo kakvu štetu koja bi eventualno nastala kao posljedica nakon preuzimanja ili korištenjem nagrade, osim u dijelu preuzetih obaveza iz člana 7. stav.
 • Porez na dohodak na nagradu ostvarenu učešćem u nagradnoj igri, obračunat će se u skladu sa propisima Zakona o porezu na dohodak FBiH i pada na teret Organizatora.
 • Učesnici mogu biti pozvani da učestvuju u javnim događajima. Dobitnici u nagradnoj igri prihvataju uvjet da njihova imena, adrese i fotografije mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i videomaterijal od Organizatora i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu Organizatoru da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez kompenzacije.

 

 

 1. USLOVI POD KOJIM SE NAGRADNA IGRA MOŽE IZMJENITI, PREKINUTI ILI OTKAZATI
 • Pravila nagradne igre ne mogu se mijenjati nakon što je nagradna igra počela, osim ukoliko za to postoje opravdani razlozi ili zbog nastupanja okolnosti više sile.
 • U slučaju prekida ili otkazivanja nagradne igre usljed nastupanja vanrednih okolnosti, organizator će o navedenom obavijestiti Federalno ministarstvo finansija.
 • Federalno ministarstvo finansija daje saglasnost na izmjenu pravila igre, prekid i otkazivanje nagradne igre, ukoliko su razlozi zbog kojih se traži dokazani od strane Organizatora ili opštepoznati, a Organizator će učesnike o navedenom obavijestiti na isti način na koji su objavljena ranije odobrena pravila nagradne igre.
 • Ukoliko nagradni fond nakon završetka nagradne igre ne bude podjeljen učesnicima na način predviđen Pravilima ove nagradne igre (usljed isteka roka za podizanje nagrada, nepostojanje dovoljnog broja učesnika, nepostojanje orginal fiskalnog računa kao dokaz o kupovini i sl.) ili zbog eventualnog prekida odnosno otkazivanja igre usljed dejstva okolnosti koje imaju karakter više sile, organizator će nagradni fond prodati, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti ravnomjerno na račune humanitarnih organizacija navedenih u članu 17. stav (1) Zakona o igrama na sreću.

 

 

 1. KORIŠTENJE LIČNIH PODATAKA
 • Učešćem u nagradnoj igri, učesnici potvrđuju prihvaćanje ovih Pravila i daju saglasnost Organizatoru da prikuplja i obrađuje navedene lične podatke isključivo u svrhu provođenja ove nagradne igre i na način kako je to opisano u ovim Pravilima. Prikupljeni lični podaci koriste se za samo evidenciju Organizatora.
 • Organizator je odgovoran za obradu podataka u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka, i poduzeti će sve potrebne mjere da bi se osiguralo sigurno korištenje i obrada ličnih podataka učesnika u nagradnoj igri i u skladu sa važećim propisima, a učesnici imaju pravo da budu informisani o činjenici da se podaci prikupljaju i da budu budu upoznati sa podacima.
 • Učesnik u nagradnoj igri je odgovoran za davanje tačnih podataka Organizatoru, u cilju provođenja ove nagradne igre.
 • Učesnici prihvaćanjem ovih Pravila daju svoju saglasnost da, ako postanu dobitnici nagrada, organizator može proslijediti njihove lične podatke trećim licima (odabranoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave osvojene nagrade u nagradnoj igri, u računovodstvene svrhe radi eventualnog plaćanja poreza na dohodak), isključivo u svrhu provođenja ove nagradne igre.
 • Svojim učešćem u nagradnoj igri učesnici su saglasni da, ako postanu dobitnikom nagrade, njihove lične podatke (ime i prezime) Priređivač može objaviti i iskoristiti bez naknade u štampanom, zvučnom i slikovnom obliku te videozapisu. Učesnici nagradne igre svojim učešćem pristaju na prikupljanje, upotrebu i objavu njihovih ličnih podataka navedenih u korisničkom profilu u promotivne svrhe povezane s nagradnom igrom i proizvodima koji su uključeni u nagradnu igru.
 • Organizator će lične podatke učesnika čuvati onoliko vremena koliko je to potrebno za potpunu realizaciju ove nagradne igre.
 • Učesnik može u bilo kojem trenutku povući svoju saglasnost za obradu ličnih podataka dopisom na adresu Organizatora, i prihvaća da takvo povlačenje saglasnosti uzrokuje nemogućnost daljnjeg učešća u nagradnoj igri.

 

 

 1. NADLEŽNOST SUDA

 

14.1. Sve žalbe, prigovore i reklamacije rješava Priređivač nagradne igre. U slučaju opravdanih pritužbi, Priređivač se obavezuje da će ih otkloniti u najkraćem mogućem roku i obavijestiti učesnika.

14.2  Svi eventualni sporovi između Priređivača i učesnika odnosno dobitnika rješavaće se sporazumno. 14.3. U slučaju da spor nije moguće rješiti sporazumno, isti rješava Općinski sud u Sarajevu.

 

U Sarajevu, 30.05.2024. godine

Broj:0101- 570/24

ORGANIZATOR:

Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo

p.p Kenan Idrizović, regionalni rukovodilac prodaje

All rights reserved.